Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2023

Toyota Avalon 2022
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 1

Toyota Avalon 2022

Hình 1 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 2

Toyota Avalon 2022

Hình 2 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 3

Toyota Avalon 2022

Hình 3 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 4

Toyota Avalon 2022

Hình 4 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 5

Toyota Avalon 2022

Hình 5 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 6

Toyota Avalon 2022

Hình 6 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 7

Toyota Avalon 2022

Hình 7 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 8

Toyota Avalon 2022

Hình 8 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 9

Toyota Avalon 2022

Hình 9 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 10

Toyota Avalon 2022

Hình 10 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 11

Toyota Avalon 2022

Hình 11 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 12

Toyota Avalon 2022

Hình 12 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 13

Toyota Avalon 2022

Hình 13 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 14

Toyota Avalon 2022

Hình 14 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 15

Toyota Avalon 2022

Hình 15 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 16

Toyota Avalon 2022

Hình 16 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 17

Toyota Avalon 2022

Hình 17 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 18

Toyota Avalon 2022

Hình 18 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 19

Toyota Avalon 2022

Hình 19 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 20

Toyota Avalon 2022

Hình 20 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2022 hình 21

Toyota Avalon 2022

Hình 21 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 22 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 23 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 24 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 25 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 26 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 27 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 28 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 29 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 30 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 31 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 32 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 33 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 34 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 35 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 36 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Avalon 2020

Hình 37 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Avalon 2020

Hình 38 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 39 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Avalon 2020

Hình 40 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Avalon 2020

Hình 41 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 42 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 43 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 44 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 45 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 46 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 47 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 48 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 49 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Avalon 2020

Hình 50 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Avalon 2020

Hình 51 / 94
Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Avalon 2020

Hình 52 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 22

Toyota Avalon 2020

Hình 53 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 23

Toyota Avalon 2020

Hình 54 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 24

Toyota Avalon 2020

Hình 55 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 25

Toyota Avalon 2020

Hình 56 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 26

Toyota Avalon 2020

Hình 57 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 27

Toyota Avalon 2020

Hình 58 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 28

Toyota Avalon 2020

Hình 59 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 29

Toyota Avalon 2020

Hình 60 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 30

Toyota Avalon 2020

Hình 61 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 31

Toyota Avalon 2020

Hình 62 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 32

Toyota Avalon 2020

Hình 63 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 33

Toyota Avalon 2020

Hình 64 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 34

Toyota Avalon 2020

Hình 65 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2020 hình 35

Toyota Avalon 2020

Hình 66 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 36

Toyota Avalon 2019

Hình 67 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 37

Toyota Avalon 2019

Hình 68 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 38

Toyota Avalon 2019

Hình 69 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 39

Toyota Avalon 2019

Hình 70 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 40

Toyota Avalon 2019

Hình 71 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 41

Toyota Avalon 2019

Hình 72 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 42

Toyota Avalon 2019

Hình 73 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 43

Toyota Avalon 2019

Hình 74 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 44

Toyota Avalon 2019

Hình 75 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 45

Toyota Avalon 2019

Hình 76 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 46

Toyota Avalon 2019

Hình 77 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 47

Toyota Avalon 2019

Hình 78 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 48

Toyota Avalon 2019

Hình 79 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 49

Toyota Avalon 2019

Hình 80 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 50

Toyota Avalon 2019

Hình 81 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 51

Toyota Avalon 2019

Hình 82 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 52

Toyota Avalon 2019

Hình 83 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 53

Toyota Avalon 2019

Hình 84 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 54

Toyota Avalon 2019

Hình 85 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 55

Toyota Avalon 2019

Hình 86 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 56

Toyota Avalon 2019

Hình 87 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 57

Toyota Avalon 2019

Hình 88 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 58

Toyota Avalon 2019

Hình 89 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 59

Toyota Avalon 2019

Hình 90 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 60

Toyota Avalon 2019

Hình 91 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 61

Toyota Avalon 2019

Hình 92 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 62

Toyota Avalon 2019

Hình 93 / 94
Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Toyota Avalon 2019 hình 63

Toyota Avalon 2019

Hình 94 / 94

Các phiên bản của Toyota Avalon

Toyota Avalon Limited 2.5L

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 42.425

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Avalon

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Avalon

Nên mua Avalon hay ES250 xe nào tốt hơn?
Giá Avalon niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá ES250 bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2487 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Avalon 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Avalon 2022 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Slate Gray ME, Emotional Red 2, Platinum White Pearl MC, Blackish Brown MC, Attitude Black MC, DK Blue MC, Silver ME, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Avalon 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Avalon là mẫu xe Sedan 5 chỗ.
Toyota Avalon có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Avalon 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Avalon Limited 2.5L (Xăng).
Đối thủ của Toyota Avalon là dòng xe nào?
Toyota Avalon có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Lexus ES250, Mercedes-Benz E300, Kia Cadenza, Hyundai Sonata, Infiniti Q50, Nissan Maxima.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Avalon

Màu xe Toyota Avalon

Toyota Avalon 2022 Màu Slate Gray METoyota Avalon 2022 Màu Emotional Red 2Toyota Avalon 2022 Màu Platinum White Pearl MCToyota Avalon 2022 Màu Blackish Brown MCToyota Avalon 2022 Màu Attitude Black MC
Màu Slate Gray ME

Mua xe Toyota Avalon mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Avalon trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Avalon?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt