Hình ảnh Toyota C-HR 2023

Toyota C-HR 2022
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Toyota C-HR mới nhất. Xe C-HR có 118 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Toyota C-HR có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 1

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 1

Toyota C-HR 2022

Hình 1 / 118
Hornet Yellow

Hornet Yellow

Toyota C-HR 2022

Hình 2 / 118
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota C-HR 2022

Hình 3 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 2

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 2

Toyota C-HR 2022

Hình 4 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 3

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 3

Toyota C-HR 2022

Hình 5 / 118
Graphite

Graphite

Toyota C-HR 2022

Hình 6 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 4

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 4

Toyota C-HR 2022

Hình 7 / 118
Shadow Platinum

Shadow Platinum

Toyota C-HR 2022

Hình 8 / 118
Ink

Ink

Toyota C-HR 2022

Hình 9 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 5

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 5

Toyota C-HR 2022

Hình 10 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 6

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 6

Toyota C-HR 2022

Hình 11 / 118
Feverish Red

Feverish Red

Toyota C-HR 2022

Hình 12 / 118
Oxide Bronze

Oxide Bronze

Toyota C-HR 2022

Hình 13 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 7

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 7

Toyota C-HR 2022

Hình 14 / 118
Nebula Blue

Nebula Blue

Toyota C-HR 2022

Hình 15 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 8

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 8

Toyota C-HR 2022

Hình 16 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 9

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 9

Toyota C-HR 2022

Hình 17 / 118
Hornet Yellow with Black Roof

Hornet Yellow with Black Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 18 / 118
Crystal Pearl with Black Roof

Crystal Pearl with Black Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 19 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 10

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 10

Toyota C-HR 2022

Hình 20 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 11

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 11

Toyota C-HR 2022

Hình 21 / 118
Nebula Blue with Black Roof

Nebula Blue with Black Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 22 / 118
Shadow Platinum with Black Roof

Shadow Platinum with Black Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 23 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 12

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 12

Toyota C-HR 2022

Hình 24 / 118
Ink with Shadow Platinum Roof

Ink with Shadow Platinum Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 25 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 13

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 13

Toyota C-HR 2022

Hình 26 / 118
Feverish Red with Black Roof

Feverish Red with Black Roof

Toyota C-HR 2022

Hình 27 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 14

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 14

Toyota C-HR 2022

Hình 28 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 15

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 15

Toyota C-HR 2022

Hình 29 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 16

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 16

Toyota C-HR 2022

Hình 30 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 17

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 17

Toyota C-HR 2022

Hình 31 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 18

Hình ảnh Toyota C-HR 2022 hình 18

Toyota C-HR 2022

Hình 32 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 19

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 19

Toyota C-HR 2021

Hình 33 / 118
Hornet Yellow

Hornet Yellow

Toyota C-HR 2021

Hình 34 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 20

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 20

Toyota C-HR 2021

Hình 35 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 21

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 21

Toyota C-HR 2021

Hình 36 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 22

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 22

Toyota C-HR 2021

Hình 37 / 118
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota C-HR 2021

Hình 38 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 23

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 23

Toyota C-HR 2021

Hình 39 / 118
Graphite

Graphite

Toyota C-HR 2021

Hình 40 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 24

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 24

Toyota C-HR 2021

Hình 41 / 118
Ink

Ink

Toyota C-HR 2021

Hình 42 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 25

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 25

Toyota C-HR 2021

Hình 43 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 26

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 26

Toyota C-HR 2021

Hình 44 / 118
Feverish Red

Feverish Red

Toyota C-HR 2021

Hình 45 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 27

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 27

Toyota C-HR 2021

Hình 46 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 28

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 28

Toyota C-HR 2021

Hình 47 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 29

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 29

Toyota C-HR 2021

Hình 48 / 118
Hornet Yellow with Black Roof

Hornet Yellow with Black Roof

Toyota C-HR 2021

Hình 49 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 30

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 30

Toyota C-HR 2021

Hình 50 / 118
Crystal Pearl with Black Roof

Crystal Pearl with Black Roof

Toyota C-HR 2021

Hình 51 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 31

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 31

Toyota C-HR 2021

Hình 52 / 118
Feverish Red with Black Roof

Feverish Red with Black Roof

Toyota C-HR 2021

Hình 53 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 32

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 32

Toyota C-HR 2021

Hình 54 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 33

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 33

Toyota C-HR 2021

Hình 55 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 34

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 34

Toyota C-HR 2021

Hình 56 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 35

Toyota C-HR 2021

Hình 57 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota C-HR 2021 hình 36

Toyota C-HR 2021

Hình 58 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 59 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota C-HR 2020

Hình 60 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 61 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota C-HR 2020

Hình 62 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 63 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota C-HR 2020

Hình 64 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota C-HR 2020

Hình 65 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota C-HR 2020

Hình 66 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota C-HR 2020

Hình 67 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota C-HR 2020

Hình 68 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 69 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota C-HR 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota C-HR 2020

Hình 70 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 71 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 37

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 37

Toyota C-HR 2020

Hình 72 / 118
Hornet Yellow

Hornet Yellow

Toyota C-HR 2020

Hình 73 / 118
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota C-HR 2020

Hình 74 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 38

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 38

Toyota C-HR 2020

Hình 75 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 76 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 39

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 39

Toyota C-HR 2020

Hình 77 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota C-HR 2020

Hình 78 / 118
Graphite

Graphite

Toyota C-HR 2020

Hình 79 / 118
Shadow Platinum

Shadow Platinum

Toyota C-HR 2020

Hình 80 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 40

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 40

Toyota C-HR 2020

Hình 81 / 118
Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota C-HR 2020

Hình 82 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 41

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 41

Toyota C-HR 2020

Hình 83 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 42

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 42

Toyota C-HR 2020

Hình 84 / 118
Ink

Ink

Toyota C-HR 2020

Hình 85 / 118
Feverish Red

Feverish Red

Toyota C-HR 2020

Hình 86 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 43

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 43

Toyota C-HR 2020

Hình 87 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 44

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 44

Toyota C-HR 2020

Hình 88 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 45

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 45

Toyota C-HR 2020

Hình 89 / 118
Inferno Orange

Inferno Orange

Toyota C-HR 2020

Hình 90 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 46

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 46

Toyota C-HR 2020

Hình 91 / 118
Oxide Bronze

Oxide Bronze

Toyota C-HR 2020

Hình 92 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 47

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 47

Toyota C-HR 2020

Hình 93 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 48

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 48

Toyota C-HR 2020

Hình 94 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 49

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 49

Toyota C-HR 2020

Hình 95 / 118
Nebula Blue

Nebula Blue

Toyota C-HR 2020

Hình 96 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 50

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 50

Toyota C-HR 2020

Hình 97 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 51

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 51

Toyota C-HR 2020

Hình 98 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 52

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 52

Toyota C-HR 2020

Hình 99 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 53

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 53

Toyota C-HR 2020

Hình 100 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 54

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 54

Toyota C-HR 2020

Hình 101 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 55

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 55

Toyota C-HR 2020

Hình 102 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 56

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 56

Toyota C-HR 2020

Hình 103 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 57

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 57

Toyota C-HR 2020

Hình 104 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 58

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 58

Toyota C-HR 2020

Hình 105 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 59

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 59

Toyota C-HR 2020

Hình 106 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 60

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 60

Toyota C-HR 2020

Hình 107 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 61

Hình ảnh Toyota C-HR 2020 hình 61

Toyota C-HR 2020

Hình 108 / 118
Black Sand Pearl

Black Sand Pearl

Toyota C-HR 2019

Hình 109 / 118
Hình ảnh Toyota C-HR 2019 hình 62

Hình ảnh Toyota C-HR 2019 hình 62

Toyota C-HR 2019

Hình 110 / 118
Blizzard Pearl

Blizzard Pearl

Toyota C-HR 2019

Hình 111 / 118
Blue Eclipse Metallic

Blue Eclipse Metallic

Toyota C-HR 2019

Hình 112 / 118
Iceberg/Blue Eclipse Metallic

Iceberg/Blue Eclipse Metallic

Toyota C-HR 2019

Hình 113 / 118
Iceberg/Radiant Green Mica

Iceberg/Radiant Green Mica

Toyota C-HR 2019

Hình 114 / 118
Iceberg/Ruby Flare Pearl

Iceberg/Ruby Flare Pearl

Toyota C-HR 2019

Hình 115 / 118
Magnetic Gray Metallic

Magnetic Gray Metallic

Toyota C-HR 2019

Hình 116 / 118
Ruby Flare Pearl

Ruby Flare Pearl

Toyota C-HR 2019

Hình 117 / 118
Silver Knockout Metallic

Silver Knockout Metallic

Toyota C-HR 2019

Hình 118 / 118

Các phiên bản của Toyota C-HR

Toyota C-HR Nightshade Edition

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 24.395

Toyota C-HR 2.0 XLE

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

$ 23.480

Hình ảnh xe đối thủ Toyota C-HR

Hyundai Kona
636 triệu - 750 triệu
Kia Seltos
599 triệu - 719 triệu
Mazda CX-30
839 triệu - 899 triệu
Honda HR-V
786 triệu - 866 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota C-HR

Nên mua C-HR hay Kona xe nào tốt hơn?
Giá C-HR niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Kona bắt đầu từ 636 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota C-HR 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota C-HR 2022 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm Hornet Yellow, Crystal Pearl, Graphite, Shadow Platinum, Ink, Feverish Red, Oxide Bronze, Nebula Blue, Hornet Yellow with Black Roof, Crystal Pearl with Black Roof, Nebula Blue with Black Roof, Shadow Platinum with Black Roof, Ink with Shadow Platinum Roof, Feverish Red with Black Roof, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota C-HR 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota C-HR là mẫu xe Crossover 5 chỗ.
Toyota C-HR có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota C-HR 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: C-HR Nightshade Edition (Xăng) & C-HR 2.0 XLE (Xăng).
Đối thủ của Toyota C-HR là dòng xe nào?
Toyota C-HR có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Hạng C gồm: Hyundai Kona, Kia Seltos, Mazda CX-30, Honda HR-V.

Xem thêm câu hỏi về Toyota C-HR

Màu xe Toyota C-HR

Toyota C-HR 2022 Màu Hornet YellowToyota C-HR 2022 Màu Crystal PearlToyota C-HR 2022 Màu GraphiteToyota C-HR 2022 Màu Shadow PlatinumToyota C-HR 2022 Màu Ink
Màu Hornet Yellow

Mua xe Toyota C-HR mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota C-HR trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota C-HR?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt