Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021

Toyota Fortuner 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 995.000.000 đ - 1.426.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 1

Toyota Fortuner 2021

Hình 1 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 2

Toyota Fortuner 2021

Hình 2 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 3

Toyota Fortuner 2021

Hình 3 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 4

Toyota Fortuner 2021

Hình 4 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 5

Toyota Fortuner 2021

Hình 5 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 6

Toyota Fortuner 2021

Hình 6 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 7

Toyota Fortuner 2021

Hình 7 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 8

Toyota Fortuner 2021

Hình 8 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 9

Toyota Fortuner 2021

Hình 9 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 10

Toyota Fortuner 2021

Hình 10 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 11

Toyota Fortuner 2021

Hình 11 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 12

Toyota Fortuner 2021

Hình 12 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 13

Toyota Fortuner 2021

Hình 13 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 14

Toyota Fortuner 2021

Hình 14 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 15

Toyota Fortuner 2021

Hình 15 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 16

Toyota Fortuner 2021

Hình 16 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 17

Toyota Fortuner 2021

Hình 17 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 18

Toyota Fortuner 2021

Hình 18 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 19

Toyota Fortuner 2021

Hình 19 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 20

Toyota Fortuner 2021

Hình 20 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 21

Toyota Fortuner 2021

Hình 21 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 22

Toyota Fortuner 2021

Hình 22 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 23

Toyota Fortuner 2021

Hình 23 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 24

Toyota Fortuner 2021

Hình 24 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 25

Toyota Fortuner 2021

Hình 25 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 26

Toyota Fortuner 2021

Hình 26 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 27

Toyota Fortuner 2021

Hình 27 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 28

Toyota Fortuner 2021

Hình 28 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 29

Toyota Fortuner 2021

Hình 29 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 30

Toyota Fortuner 2021

Hình 30 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 31

Toyota Fortuner 2021

Hình 31 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2021 hình 32

Toyota Fortuner 2021

Hình 32 / 68
Fortuner mới

Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 33 / 68
Hông xe Toyota Fortuner mới

Hông xe Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 34 / 68
Thiết kế mới trên Toyota Fortuner 2021

Thiết kế mới trên Toyota Fortuner 2021

Toyota Fortuner 2020

Hình 35 / 68
Phần đầu xe Toyota Fortuner mới

Phần đầu xe Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 36 / 68
Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 37 / 68
Cản trước Fortuner mới

Cản trước Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 38 / 68
Lưới tản nhiệt Toyota Fortuner mới

Lưới tản nhiệt Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 39 / 68
Đèn phía trước Toyota Fortuner mới

Đèn phía trước Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 40 / 68
Đèn trước Toyota Fortuner

Đèn trước Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 41 / 68
Mặt trước Toyota Fortuner mới

Mặt trước Toyota Fortuner mới

Toyota Fortuner 2020

Hình 42 / 68
Vành đa chấu Toyota Fortuner

Vành đa chấu Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 43 / 68
Động cơ mới trên Fortuner

Động cơ mới trên Fortuner

Toyota Fortuner 2020

Hình 44 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 33

Toyota Fortuner 2020

Hình 45 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 34

Toyota Fortuner 2020

Hình 46 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 35

Toyota Fortuner 2020

Hình 47 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 36

Toyota Fortuner 2020

Hình 48 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 37

Toyota Fortuner 2020

Hình 49 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 38

Toyota Fortuner 2020

Hình 50 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2020 hình 39

Toyota Fortuner 2020

Hình 51 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 40

Toyota Fortuner 2019

Hình 52 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 41

Toyota Fortuner 2019

Hình 53 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 42

Toyota Fortuner 2019

Hình 54 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 43

Toyota Fortuner 2019

Hình 55 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 44

Toyota Fortuner 2019

Hình 56 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 45

Toyota Fortuner 2019

Hình 57 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 46

Toyota Fortuner 2019

Hình 58 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 47

Toyota Fortuner 2019

Hình 59 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 48

Toyota Fortuner 2019

Hình 60 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 49

Toyota Fortuner 2019

Hình 61 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 50

Toyota Fortuner 2019

Hình 62 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 51

Toyota Fortuner 2019

Hình 63 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 52

Toyota Fortuner 2019

Hình 64 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 53

Toyota Fortuner 2019

Hình 65 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 54

Toyota Fortuner 2019

Hình 66 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 55

Toyota Fortuner 2019

Hình 67 / 68
Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota Fortuner 2019 hình 56

Toyota Fortuner 2019

Hình 68 / 68

Bài viết về Toyota Fortuner

Toyota Fortuner với Những lý do khiến người Việt quay lưng
Mặc dù được nâng cấp, bổ sung nhiều trang bị mới nhưng Toyota Fortuner sẽ mãi là “bại tướng” khi lộ quá nhiều yếu điểm trước cặp đối thủ sừng sỏ Hyundai Santa Fe và...
Blog xe 11 thg 7, 2021
10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Toyota Fortuner 2021 có thêm phiên bản TRD Sportivo
Khách hàng tại Indonesia không được tiếp cận phiên bản Legender của Toyota Fortuner 2021 phần nào được "an ủi" với biến thể TRD Sportivo vừa trình làng, dù phiên bản này chưa thật sự...
Blog xe 3 thg 11, 2020
Toyota Fortuner Legender ra mắt thị trường Việt Nam hai phiên bản
Mẫu xe biến thể Legender của Toyota Fortuner 2021 vừa có mặt tại đại lý với hai phiên bản ngoại hình thể thao hơn các phiên bản thường.
Blog xe 8 thg 10, 2020
Các mẫu xe Toyota sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam đang khởi sắc sau dịch Covid-19 đã tạo đà để Toyota tiến tới ra mắt một loạt mẫu xe mới vào 6 tháng cuối năm 2020.
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Foruner 2021 có mặt tại Việt Nam
Sau khi được ra mắt tại Thái Lan hồi đầu tháng nay,Toyota Fortuner 2021 đã hé lộ những hình ảnh thực tế tại Hà Nội trước khi ra mắt chính thức vào quý 3 tới.
Blog xe 24 thg 6, 2020

Các phiên bản của Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2.4MT 4X2

Lắp ráp, Dầu, Số sàn

995.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.080.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.080.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.7AT 4X2

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.130.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.195.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4X2

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.195.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.7AT 4X4

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.230.000.000 VND

Toyota Fortuner 2.8AT 4X4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.388.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.426.000.000 VND

Toyota Fortuner Legender 2.8AT 4x4

Lắp ráp, Dầu, Tự động

1.426.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Fortuner

Vinfast Lux SA2.0
1 tỷ 552 triệu - 1 tỷ 836 triệu
Mazda CX-8
999 triệu - 1 tỷ 399 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu
Nissan Terra
848 triệu - 1 tỷ 226 triệu
Chevrolet Trailblazer
833 triệu - 1 tỷ 066 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Fortuner

Giá lăn bánh của Toyota Fortuner 2021 là bao nhiêu?
Giá Fortuner lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 113 triệu cho bản 2.4MT 4X2 và tăng lên đến 1 tỷ 113 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Fortuner hay Lux SA2.0 xe nào tốt hơn?
Giá Fortuner niêm yết bắt đầu từ 995 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2393 cc. Trong khi giá Lux SA2.0 bắt đầu từ 1 tỷ 552 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Fortuner 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Fortuner 2021 tại thị trường Việt Nam có 6 màu gồm Đen, Xanh trời, Trắng Ngọc, Bạc, Xám, Đỏ, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Fortuner 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Fortuner là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Toyota Fortuner có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Fortuner 2021 đang có 10 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (Dầu), Fortuner Legender 2.8AT 4x4 (Dầu), Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (Dầu), Fortuner Legender 2.4AT 4X2 (Dầu), Fortuner Legender 2.4AT 4x2 (Dầu), Fortuner 2.8AT 4X4 (Dầu), Fortuner 2.7AT 4X4 (Xăng), Fortuner 2.7AT 4X2 (Xăng), Fortuner 2.4MT 4X2 (Dầu) & Fortuner 2.4AT 4x2 (Dầu).
Đối thủ của Toyota Fortuner là dòng xe nào?
Toyota Fortuner có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Phổ thông gồm: Vinfast Lux SA2.0, Mazda CX-8, Mitsubishi Pajero Sport, Hyundai SantaFe, Nissan Terra, Chevrolet Trailblazer, Honda CR-V.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Fortuner

Màu xe Toyota Fortuner

Toyota Fortuner 2021 Màu ĐenToyota Fortuner 2021 Màu Xanh trờiToyota Fortuner 2021 Màu Trắng NgọcToyota Fortuner 2021 Màu BạcToyota Fortuner 2021 Màu Xám
Màu Đen

Mua xe Toyota Fortuner mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Fortuner trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

19.723.097 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Fortuner?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt