Hình ảnh Toyota Highlander 2021

Toyota Highlander 2021
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Toyota Highlander mới nhất. Xe Highlander có 74 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Toyota Highlander có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 1

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 1

Toyota Highlander 2021

Hình 1 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 2

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 2

Toyota Highlander 2021

Hình 2 / 74
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota Highlander 2021

Hình 3 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 3

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 3

Toyota Highlander 2021

Hình 4 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 4

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 4

Toyota Highlander 2021

Hình 5 / 74
Eclipse Black

Eclipse Black

Toyota Highlander 2021

Hình 6 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 5

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 5

Toyota Highlander 2021

Hình 7 / 74
Predawn Grey

Predawn Grey

Toyota Highlander 2021

Hình 8 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 6

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 6

Toyota Highlander 2021

Hình 9 / 74
Silver Storm

Silver Storm

Toyota Highlander 2021

Hình 10 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 7

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 7

Toyota Highlander 2021

Hình 11 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 8

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 8

Toyota Highlander 2021

Hình 12 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 9

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 9

Toyota Highlander 2021

Hình 13 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 10

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 10

Toyota Highlander 2021

Hình 14 / 74
Merlot Red

Merlot Red

Toyota Highlander 2021

Hình 15 / 74
Deep Red

Deep Red

Toyota Highlander 2021

Hình 16 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 11

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 11

Toyota Highlander 2021

Hình 17 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 12

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 12

Toyota Highlander 2021

Hình 18 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 13

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 13

Toyota Highlander 2021

Hình 19 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 14

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 14

Toyota Highlander 2021

Hình 20 / 74
Rustic Brown

Rustic Brown

Toyota Highlander 2021

Hình 21 / 74
Rainforest Green

Rainforest Green

Toyota Highlander 2021

Hình 22 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 15

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 15

Toyota Highlander 2021

Hình 23 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 16

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 16

Toyota Highlander 2021

Hình 24 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 17

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 17

Toyota Highlander 2021

Hình 25 / 74
Cosmos Blue

Cosmos Blue

Toyota Highlander 2021

Hình 26 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 18

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 18

Toyota Highlander 2021

Hình 27 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 19

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 19

Toyota Highlander 2021

Hình 28 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 20

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 20

Toyota Highlander 2021

Hình 29 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 21

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 21

Toyota Highlander 2021

Hình 30 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 22

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 22

Toyota Highlander 2021

Hình 31 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 23

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 23

Toyota Highlander 2021

Hình 32 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 24

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 24

Toyota Highlander 2021

Hình 33 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 25

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 25

Toyota Highlander 2021

Hình 34 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 26

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 26

Toyota Highlander 2021

Hình 35 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 27

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 27

Toyota Highlander 2021

Hình 36 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 28

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 28

Toyota Highlander 2021

Hình 37 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 29

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 29

Toyota Highlander 2021

Hình 38 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 30

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 30

Toyota Highlander 2021

Hình 39 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 31

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 31

Toyota Highlander 2021

Hình 40 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 32

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 32

Toyota Highlander 2021

Hình 41 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 33

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 33

Toyota Highlander 2021

Hình 42 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 34

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 34

Toyota Highlander 2021

Hình 43 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 35

Toyota Highlander 2021

Hình 44 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 36

Toyota Highlander 2021

Hình 45 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 37

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 37

Toyota Highlander 2021

Hình 46 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 38

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 38

Toyota Highlander 2021

Hình 47 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 39

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 39

Toyota Highlander 2021

Hình 48 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 40

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 40

Toyota Highlander 2021

Hình 49 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 41

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 41

Toyota Highlander 2021

Hình 50 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 42

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 42

Toyota Highlander 2021

Hình 51 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 43

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 43

Toyota Highlander 2021

Hình 52 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 44

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 44

Toyota Highlander 2021

Hình 53 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 45

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 45

Toyota Highlander 2021

Hình 54 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 46

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 46

Toyota Highlander 2021

Hình 55 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 47

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 47

Toyota Highlander 2021

Hình 56 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 48

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 48

Toyota Highlander 2021

Hình 57 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 49

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 49

Toyota Highlander 2021

Hình 58 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 50

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 50

Toyota Highlander 2021

Hình 59 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 51

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 51

Toyota Highlander 2021

Hình 60 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 52

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 52

Toyota Highlander 2021

Hình 61 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 53

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 53

Toyota Highlander 2021

Hình 62 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 54

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 54

Toyota Highlander 2021

Hình 63 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 55

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 55

Toyota Highlander 2021

Hình 64 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 56

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 56

Toyota Highlander 2021

Hình 65 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 57

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 57

Toyota Highlander 2021

Hình 66 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 58

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 58

Toyota Highlander 2021

Hình 67 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 59

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 59

Toyota Highlander 2021

Hình 68 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 60

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 60

Toyota Highlander 2021

Hình 69 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 61

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 61

Toyota Highlander 2021

Hình 70 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 62

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 62

Toyota Highlander 2021

Hình 71 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 63

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 63

Toyota Highlander 2021

Hình 72 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 64

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 64

Toyota Highlander 2021

Hình 73 / 74
Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 65

Hình ảnh Toyota Highlander 2021 hình 65

Toyota Highlander 2021

Hình 74 / 74

Các phiên bản của Toyota Highlander

Toyota Highlander 3.5L XLE

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

$ 34.810

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Highlander

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Highlander

Nên mua Highlander hay Explorer xe nào tốt hơn?
Giá Highlander niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá Explorer bắt đầu từ 2 tỷ 268 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2261 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Highlander 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Highlander 2021 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Crystal Pearl, Eclipse Black, Predawn Grey, Silver Storm, Merlot Red, Deep Red, Rustic Brown, Rainforest Green, Cosmos Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Highlander 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Highlander là mẫu xe SUV 8 chỗ.
Toyota Highlander có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Highlander 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Highlander 3.5L XLE (Xăng).
Đối thủ của Toyota Highlander là dòng xe nào?
Toyota Highlander có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Ford Explorer, Kia Telluride, Hyundai Palisade, Honda Pilot, Mazda CX-9, Subaru Ascent, Kia Sorento.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Highlander

Màu xe Toyota Highlander

Toyota Highlander 2021 Màu Crystal PearlToyota Highlander 2021 Màu Eclipse BlackToyota Highlander 2021 Màu Predawn GreyToyota Highlander 2021 Màu Silver StormToyota Highlander 2021 Màu Merlot Red
Màu Crystal Pearl

Mua xe Toyota Highlander mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Highlander trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Highlander?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt