Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021

Toyota Hilux 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 622.000.000 đ - 878.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 1

Toyota Hilux 2021

Hình 1 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 2

Toyota Hilux 2021

Hình 2 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 3

Toyota Hilux 2021

Hình 3 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 4

Toyota Hilux 2021

Hình 4 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 5

Toyota Hilux 2021

Hình 5 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 6

Toyota Hilux 2021

Hình 6 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 7

Toyota Hilux 2021

Hình 7 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 8

Toyota Hilux 2021

Hình 8 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 9

Toyota Hilux 2021

Hình 9 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 10

Toyota Hilux 2021

Hình 10 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 11

Toyota Hilux 2021

Hình 11 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 12

Toyota Hilux 2021

Hình 12 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 13

Toyota Hilux 2021

Hình 13 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 14

Toyota Hilux 2021

Hình 14 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 15

Toyota Hilux 2021

Hình 15 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 16

Toyota Hilux 2021

Hình 16 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 17

Toyota Hilux 2021

Hình 17 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 18

Toyota Hilux 2021

Hình 18 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 19

Toyota Hilux 2021

Hình 19 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 20

Toyota Hilux 2021

Hình 20 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 21

Toyota Hilux 2021

Hình 21 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 22

Toyota Hilux 2021

Hình 22 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 23

Toyota Hilux 2021

Hình 23 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 24

Toyota Hilux 2021

Hình 24 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 25

Toyota Hilux 2021

Hình 25 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 26

Toyota Hilux 2021

Hình 26 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 27

Toyota Hilux 2021

Hình 27 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2021 hình 28

Toyota Hilux 2021

Hình 28 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 29

Toyota Hilux 2020

Hình 29 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 30

Toyota Hilux 2020

Hình 30 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 31

Toyota Hilux 2020

Hình 31 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 32

Toyota Hilux 2020

Hình 32 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 33

Toyota Hilux 2020

Hình 33 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 34

Toyota Hilux 2020

Hình 34 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 35

Toyota Hilux 2020

Hình 35 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 36

Toyota Hilux 2020

Hình 36 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 37

Toyota Hilux 2020

Hình 37 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 38

Toyota Hilux 2020

Hình 38 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 39

Toyota Hilux 2020

Hình 39 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 40

Toyota Hilux 2020

Hình 40 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 41

Toyota Hilux 2020

Hình 41 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 42

Toyota Hilux 2020

Hình 42 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 43

Toyota Hilux 2020

Hình 43 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 44

Toyota Hilux 2020

Hình 44 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 45

Toyota Hilux 2020

Hình 45 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 46

Toyota Hilux 2020

Hình 46 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 47

Toyota Hilux 2020

Hình 47 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 48

Toyota Hilux 2020

Hình 48 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 49

Toyota Hilux 2020

Hình 49 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 50

Toyota Hilux 2020

Hình 50 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 51

Toyota Hilux 2020

Hình 51 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 52

Toyota Hilux 2020

Hình 52 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 53

Toyota Hilux 2020

Hình 53 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 54

Toyota Hilux 2020

Hình 54 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 55

Toyota Hilux 2020

Hình 55 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 56

Toyota Hilux 2020

Hình 56 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 57

Toyota Hilux 2020

Hình 57 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 58

Toyota Hilux 2020

Hình 58 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2020 hình 59

Toyota Hilux 2020

Hình 59 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 60

Toyota Hilux 2019

Hình 60 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 61

Toyota Hilux 2019

Hình 61 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 62

Toyota Hilux 2019

Hình 62 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 63

Toyota Hilux 2019

Hình 63 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 64

Toyota Hilux 2019

Hình 64 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 65

Toyota Hilux 2019

Hình 65 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 66

Toyota Hilux 2019

Hình 66 / 67
Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Toyota Hilux 2019 hình 67

Toyota Hilux 2019

Hình 67 / 67

Bài viết về Toyota Hilux

10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực Châu Á
Công bố số liệu bán hàng của các mẫu xe tổng hợp từ các thị trường ở Châu Á. Danh sách top 10 mẫu xe bán chạy nhất khu vực thống trị bởi các thương...
Xe tốt nhất 9 thg 3, 2021
Mẫu xe bán tải nào được yêu thích nhất?
Mẫu xe bán tải bị người tiêu dùng ít chọn mua nhất trong năm 2020 là Isuzu D-max, trong khi đó "vua bán tải" Ford Ranger tiếp tục giữ vững ngôi vị dẫn đầu.
Xe tốt nhất 27 thg 1, 2021
Tại sao tôi chọn xe bán tải
Tại sao tôi chọn xe bán tải? Làm thế nào để chọn một chiếc xe bán tải phù hợp với nhu cầu của bạn: Có rất nhiều tin nhắn trên xeoto.com.vn của chúng tôi do...
Blog xe 18 thg 12, 2020
Các mẫu xe Toyota sắp ra mắt tại thị trường Việt Nam
Thị trường ô tô Việt Nam đang khởi sắc sau dịch Covid-19 đã tạo đà để Toyota tiến tới ra mắt một loạt mẫu xe mới vào 6 tháng cuối năm 2020.
Blog xe 16 thg 7, 2020
Toyota Hilux 2020 ra mắt với động cơ diesel 2.8L
Toyota Hilux vừa ra mắt tại Malaysia đã được cung cấp bản facelift thứ hai, mang lại một số thay đổi đáng kể cho kiểu dáng, hệ truyền động và danh sách các thiết bị...
Blog xe 5 thg 6, 2020

Các phiên bản của Toyota Hilux

Toyota Hilux 2.4L 4X2 MT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

622.000.000 VND

Toyota Hilux 2.4L 4x2 AT

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

662.000.000 VND

Toyota Hilux 2.4L 4x4 MT

Nhập khẩu, Dầu, Số sàn

772.000.000 VND

Toyota Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure

Nhập khẩu, Dầu, Tự động

878.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Hilux

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Hilux

Giá lăn bánh của Toyota Hilux 2021 là bao nhiêu?
Giá Hilux lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 672 triệu cho bản 2.4L 4X2 MT và tăng lên đến 672 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Hilux hay Ranger xe nào tốt hơn?
Giá Hilux niêm yết bắt đầu từ 622 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2393 cc. Trong khi giá Ranger bắt đầu từ 853 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1996 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Hilux 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Hilux 2021 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Trắng ngọc trai - 070, Crystal Pearl, Bạc - 1D6, Xám - 1G3, Đen - 218, Đỏ - 3T6, Oxide Bronze, Nebula Blue, Saturn Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Hilux 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Hilux là mẫu xe bán tải 5 chỗ.
Toyota Hilux có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Hilux 2021 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Hilux 2.8L 4x4 AT Adventure (Dầu), Hilux 2.4L 4x4 MT (Dầu), Hilux 2.4L 4X2 MT (Dầu) & Hilux 2.4L 4x2 AT (Dầu).
Đối thủ của Toyota Hilux là dòng xe nào?
Toyota Hilux có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Xe bán tải gồm: Ford Ranger, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, Mazda BT-50, Isuzu D-Max, Chevrolet Colorado.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Hilux

Màu xe Toyota Hilux

Toyota Hilux 2021 Màu Trắng ngọc trai - 070Toyota Hilux 2021 Màu Crystal PearlToyota Hilux 2021 Màu Bạc - 1D6Toyota Hilux 2021 Màu Xám - 1G3Toyota Hilux 2021 Màu Đen - 218
Màu Trắng ngọc trai - 070

Mua xe Toyota Hilux mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Hilux trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

11.931.737 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Hilux?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt