Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2023

Toyota Land Cruiser 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.030.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 1

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 1 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 2

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 2 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 3

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 3 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 4

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 4 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 5

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 5 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 6

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 6 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 7

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 7 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 8

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 8 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 9

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 9 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 10

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 10 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 11

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 11 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 12

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 12 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 13

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 13 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 14

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 14 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 15

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 15 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 16

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 16 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 17

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 17 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 18

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 18 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 19

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 19 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 20

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 20 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 21

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 21 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 22

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 22 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 23

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 23 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 24

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 24 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 25

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 25 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 26

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 26 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 27

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 27 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2021 hình 28

Toyota Land Cruiser 2021

Hình 28 / 63
Toyota Land Cruiser 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Land Cruiser 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 29 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 29

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 30

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 31

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 32

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 33 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 33

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 34 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 34

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 35 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 35

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 36 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 36

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 37

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 38 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 38

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 39 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 39

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 40 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 40

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 41 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 41

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 42 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2020 hình 42

Toyota Land Cruiser 2020

Hình 43 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 43

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 44 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 44

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 45 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 45

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 46 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 46

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 47 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 47

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 48 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 48

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 49 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 49

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 50 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 50

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 51 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 51

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 52 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 52

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 53 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 53

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 54 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 54

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 55 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 55

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 56 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 56

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 57 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 57

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 58 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 58

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 59 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 59

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 60 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 60

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 61 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 61

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 62 / 63
Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Toyota Land Cruiser 2019 hình 62

Toyota Land Cruiser 2019

Hình 63 / 63

Bài viết về Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 2022 thế hệ mới ra mắt, được nâng cấp toàn diện
Dòng xe SUV Toyota Land Cruiser 2022 mới được thiết kế hoàn toàn mới không chỉ có thiết kế nội ngoại thất lột xác mà còn được trang bị khung gầm mới để giảm trọng...
Blog xe 10 thg 6, 2021
Xe 7 chỗ tiết kiệm nhiên liệu nhất ở Việt Nam
Khi nói đến xe 7 chỗ ở Việt Nam, nhiều loại xe tăng lên được dịp. Chúng thường đi kèm với nhiều loại động cơ để lựa chọn với các tùy chọn phổ biến hơn...
Xe tốt nhất 17 thg 1, 2021
Toyota Land Cruiser 2021 về Việt Nam có giá ngang LX 570
Xe chính hãng vẫn đang bán ra phiên bản cũ thì một nhà nhập khẩu đã nhanh chóng đưa về chiếc SUV hạng sang cỡ lớn Toyota Land Cruiser 2021 phiên bản VSX 5.7, nhập...
Blog xe 29 thg 12, 2020
Toyota Land Cruiser phiên bản VXS Executive Lounge 2021 giá 6,7 tỷ
Chiếc SUV cỡ lớn hạng sang Toyota Land Cruiser phiên bản VXS Executive Lounge 2021 nhập khẩu không chính hãng về Việt Nam có giá bán công bố lên tới 6,7 tỉ đồng, tương đương...
Blog xe 23 thg 12, 2020

Các phiên bản của Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 4.6L V8

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.030.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Land Cruiser

BMW X6
3 tỷ 529 triệu - 4 tỷ 829 triệu
Mercedes-Benz GLS 400
4 tỷ 399 triệu - 4 tỷ 599 triệu
Porsche Cayenne
4 tỷ 140 triệu - 9 tỷ 050 triệu
Audi Q7
3 tỷ 420 triệu - 3 tỷ 890 triệu
Lexus RX350
3 tỷ 990 triệu - 4 tỷ 120 triệu
Volkswagen Touareg
3 tỷ 099 triệu - 3 tỷ 888 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Land Cruiser

Giá lăn bánh của Toyota Land Cruiser 2023 là bao nhiêu?
Giá Land Cruiser lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 4 tỷ 497 triệu cho bản 4.6L V8. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Land Cruiser hay X6 xe nào tốt hơn?
Giá Land Cruiser niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 030 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4608 cc. Trong khi giá X6 bắt đầu từ 3 tỷ 529 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2998 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Land Cruiser 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Land Cruiser 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Trắng ngọc trai - 070, Nâu - 4R3, Bạc - 1F7, Xám - 1G3, Xanh - 8P8, Đen - 202, Nâu - 4S6, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Land Cruiser 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Land Cruiser là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Toyota Land Cruiser có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Land Cruiser 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Land Cruiser 4.6L V8 (Xăng).
Đối thủ của Toyota Land Cruiser là dòng xe nào?
Toyota Land Cruiser có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: BMW X6, Mercedes-Benz GLS 400, Porsche Cayenne, Land Rover Range Rover Velar, Audi Q7, Lexus RX350, Volkswagen Touareg.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Land Cruiser

Màu xe Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser 2021 Màu Trắng ngọc trai - 070Toyota Land Cruiser 2021 Màu Nâu - 4R3Toyota Land Cruiser 2021 Màu Bạc - 1F7Toyota Land Cruiser 2021 Màu Xám - 1G3Toyota Land Cruiser 2021 Màu Xanh - 8P8
Màu Trắng ngọc trai - 070

Mua xe Toyota Land Cruiser mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Land Cruiser trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

79.728.417 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Land Cruiser?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt