Hình ảnh Toyota Prius 2023

Toyota Prius 2022
8.5/10 điểm

Xem hình ảnh Toyota Prius mới nhất. Xe Prius có 137 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Toyota Prius có sẵn 7 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 1

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 1

Toyota Prius 2022

Hình 1 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 2

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 2

Toyota Prius 2022

Hình 2 / 137
Glacier White

Glacier White

Toyota Prius 2022

Hình 3 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 3

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 3

Toyota Prius 2022

Hình 4 / 137
Frosted White

Frosted White

Toyota Prius 2022

Hình 5 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 4

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 4

Toyota Prius 2022

Hình 6 / 137
Silver Pearl

Silver Pearl

Toyota Prius 2022

Hình 7 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 5

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 5

Toyota Prius 2022

Hình 8 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 6

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 6

Toyota Prius 2022

Hình 9 / 137
Graphite

Graphite

Toyota Prius 2022

Hình 10 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 7

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 7

Toyota Prius 2022

Hình 11 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 8

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 8

Toyota Prius 2022

Hình 12 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 9

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 9

Toyota Prius 2022

Hình 13 / 137
Eclipse Black

Eclipse Black

Toyota Prius 2022

Hình 14 / 137
Feverish Red

Feverish Red

Toyota Prius 2022

Hình 15 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 10

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 10

Toyota Prius 2022

Hình 16 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 11

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 11

Toyota Prius 2022

Hình 17 / 137
Blue Gem

Blue Gem

Toyota Prius 2022

Hình 18 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 12

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 12

Toyota Prius 2022

Hình 19 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 13

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 13

Toyota Prius 2022

Hình 20 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 14

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 14

Toyota Prius 2022

Hình 21 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 15

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 15

Toyota Prius 2022

Hình 22 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 16

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 16

Toyota Prius 2022

Hình 23 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 17

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 17

Toyota Prius 2022

Hình 24 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 18

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 18

Toyota Prius 2022

Hình 25 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 19

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 19

Toyota Prius 2022

Hình 26 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 20

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 20

Toyota Prius 2022

Hình 27 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 21

Hình ảnh Toyota Prius 2022 hình 21

Toyota Prius 2022

Hình 28 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 22

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 22

Toyota Prius 2021

Hình 29 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 23

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 23

Toyota Prius 2021

Hình 30 / 137
Glacier White

Glacier White

Toyota Prius 2021

Hình 31 / 137
Frosted White

Frosted White

Toyota Prius 2021

Hình 32 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 24

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 24

Toyota Prius 2021

Hình 33 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 25

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 25

Toyota Prius 2021

Hình 34 / 137
Silver Pearl

Silver Pearl

Toyota Prius 2021

Hình 35 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 26

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 26

Toyota Prius 2021

Hình 36 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 27

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 27

Toyota Prius 2021

Hình 37 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 28

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 28

Toyota Prius 2021

Hình 38 / 137
Graphite

Graphite

Toyota Prius 2021

Hình 39 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 29

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 29

Toyota Prius 2021

Hình 40 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 30

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 30

Toyota Prius 2021

Hình 41 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 31

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 31

Toyota Prius 2021

Hình 42 / 137
Eclipse Black

Eclipse Black

Toyota Prius 2021

Hình 43 / 137
Feverish Red

Feverish Red

Toyota Prius 2021

Hình 44 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 32

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 32

Toyota Prius 2021

Hình 45 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 33

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 33

Toyota Prius 2021

Hình 46 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 34

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 34

Toyota Prius 2021

Hình 47 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 35

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 35

Toyota Prius 2021

Hình 48 / 137
Blue Gem

Blue Gem

Toyota Prius 2021

Hình 49 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 36

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 36

Toyota Prius 2021

Hình 50 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 37

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 37

Toyota Prius 2021

Hình 51 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 38

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 38

Toyota Prius 2021

Hình 52 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 39

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 39

Toyota Prius 2021

Hình 53 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 40

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 40

Toyota Prius 2021

Hình 54 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 41

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 41

Toyota Prius 2021

Hình 55 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 42

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 42

Toyota Prius 2021

Hình 56 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 43

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 43

Toyota Prius 2021

Hình 57 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 44

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 44

Toyota Prius 2021

Hình 58 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 45

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 45

Toyota Prius 2021

Hình 59 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 46

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 46

Toyota Prius 2021

Hình 60 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 47

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 47

Toyota Prius 2021

Hình 61 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 48

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 48

Toyota Prius 2021

Hình 62 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 49

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 49

Toyota Prius 2021

Hình 63 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 50

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 50

Toyota Prius 2021

Hình 64 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 51

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 51

Toyota Prius 2021

Hình 65 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 52

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 52

Toyota Prius 2021

Hình 66 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 53

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 53

Toyota Prius 2021

Hình 67 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 54

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 54

Toyota Prius 2021

Hình 68 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 55

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 55

Toyota Prius 2021

Hình 69 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 56

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 56

Toyota Prius 2021

Hình 70 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 57

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 57

Toyota Prius 2021

Hình 71 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 58

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 58

Toyota Prius 2021

Hình 72 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 59

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 59

Toyota Prius 2021

Hình 73 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 60

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 60

Toyota Prius 2021

Hình 74 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 61

Hình ảnh Toyota Prius 2021 hình 61

Toyota Prius 2021

Hình 75 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Prius 2020

Hình 76 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Prius 2020

Hình 77 / 137
Blizzard Pearl

Blizzard Pearl

Toyota Prius 2020

Hình 78 / 137
Classic Silver Metallic

Classic Silver Metallic

Toyota Prius 2020

Hình 79 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Prius 2020

Hình 80 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Prius 2020

Hình 81 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Prius 2020

Hình 82 / 137
Electric Storm Blue

Electric Storm Blue

Toyota Prius 2020

Hình 83 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Prius 2020

Hình 84 / 137
Magnetic Gray Metallic

Magnetic Gray Metallic

Toyota Prius 2020

Hình 85 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Prius 2020

Hình 86 / 137
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

Toyota Prius 2020

Hình 87 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Prius 2020

Hình 88 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Prius 2020

Hình 89 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Prius 2020

Hình 90 / 137
Sea Glass Pearl

Sea Glass Pearl

Toyota Prius 2020

Hình 91 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Prius 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Prius 2020

Hình 92 / 137
Super White

Super White

Toyota Prius 2020

Hình 93 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Prius 2020

Hình 94 / 137
Supersonic Red

Supersonic Red

Toyota Prius 2020

Hình 95 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Prius 2020

Hình 96 / 137
Glacier White

Glacier White

Toyota Prius 2020

Hình 97 / 137
Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Prius 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Prius 2020

Hình 98 / 137
Crystal Pearl

Crystal Pearl

Toyota Prius 2020

Hình 99 / 137
Silver Pearl

Silver Pearl

Toyota Prius 2020

Hình 100 / 137
Graphite

Graphite

Toyota Prius 2020

Hình 101 / 137
Eclipse Black

Eclipse Black

Toyota Prius 2020

Hình 102 / 137
Feverish Red

Feverish Red

Toyota Prius 2020

Hình 103 / 137
Blue Gem

Blue Gem

Toyota Prius 2020

Hình 104 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 62

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 62

Toyota Prius 2019

Hình 105 / 137
Blizzard Pearl

Blizzard Pearl

Toyota Prius 2019

Hình 106 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 63

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 63

Toyota Prius 2019

Hình 107 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 64

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 64

Toyota Prius 2019

Hình 108 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 65

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 65

Toyota Prius 2019

Hình 109 / 137
Blue Crush Metallic

Blue Crush Metallic

Toyota Prius 2019

Hình 110 / 137
Classic Silver Metallic

Classic Silver Metallic

Toyota Prius 2019

Hình 111 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 66

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 66

Toyota Prius 2019

Hình 112 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 67

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 67

Toyota Prius 2019

Hình 113 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 68

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 68

Toyota Prius 2019

Hình 114 / 137
Hypersonic Red

Hypersonic Red

Toyota Prius 2019

Hình 115 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 69

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 69

Toyota Prius 2019

Hình 116 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 70

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 70

Toyota Prius 2019

Hình 117 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 71

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 71

Toyota Prius 2019

Hình 118 / 137
Magnetic Gray Metallic

Magnetic Gray Metallic

Toyota Prius 2019

Hình 119 / 137
Midnight Black Metallic

Midnight Black Metallic

Toyota Prius 2019

Hình 120 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 72

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 72

Toyota Prius 2019

Hình 121 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 73

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 73

Toyota Prius 2019

Hình 122 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 74

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 74

Toyota Prius 2019

Hình 123 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 75

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 75

Toyota Prius 2019

Hình 124 / 137
Sea Glass Pearl

Sea Glass Pearl

Toyota Prius 2019

Hình 125 / 137
Super White

Super White

Toyota Prius 2019

Hình 126 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 76

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 76

Toyota Prius 2019

Hình 127 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 77

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 77

Toyota Prius 2019

Hình 128 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 78

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 78

Toyota Prius 2019

Hình 129 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 79

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 79

Toyota Prius 2019

Hình 130 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 80

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 80

Toyota Prius 2019

Hình 131 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 81

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 81

Toyota Prius 2019

Hình 132 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 82

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 82

Toyota Prius 2019

Hình 133 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 83

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 83

Toyota Prius 2019

Hình 134 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 84

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 84

Toyota Prius 2019

Hình 135 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 85

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 85

Toyota Prius 2019

Hình 136 / 137
Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 86

Hình ảnh Toyota Prius 2019 hình 86

Toyota Prius 2019

Hình 137 / 137

Các phiên bản của Toyota Prius

Toyota Prius 1.8 XLE

Nhập khẩu, Hybrid, Vô cấp tự động

$ 28.575

Hình ảnh xe đối thủ Toyota Prius

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Prius

Toyota Prius 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Prius 2022 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Glacier White, Frosted White, Silver Pearl, Graphite, Eclipse Black, Feverish Red, Blue Gem, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Prius 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Prius là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Toyota Prius có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Prius 2023 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Prius 1.8 XLE (Hybrid).
Đối thủ của Toyota Prius là dòng xe nào?
Toyota Prius có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng C gồm: Honda Insight, Hyundai Ioniq.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Prius

Màu xe Toyota Prius

Toyota Prius 2022 Màu Glacier WhiteToyota Prius 2022 Màu Frosted WhiteToyota Prius 2022 Màu Silver PearlToyota Prius 2022 Màu GraphiteToyota Prius 2022 Màu Eclipse Black
Màu Glacier White

Mua xe Toyota Prius mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Prius trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Prius?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt