Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2023

Toyota RAV4 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.100.000.000 đ - 1.200.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 1

Toyota RAV4 2022

Hình 1 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 2

Toyota RAV4 2022

Hình 2 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 3

Toyota RAV4 2022

Hình 3 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 4

Toyota RAV4 2022

Hình 4 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 5

Toyota RAV4 2022

Hình 5 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 6

Toyota RAV4 2022

Hình 6 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 7

Toyota RAV4 2022

Hình 7 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 8

Toyota RAV4 2022

Hình 8 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 9

Toyota RAV4 2022

Hình 9 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 10

Toyota RAV4 2022

Hình 10 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 11

Toyota RAV4 2022

Hình 11 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 12

Toyota RAV4 2022

Hình 12 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 13

Toyota RAV4 2022

Hình 13 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 14

Toyota RAV4 2022

Hình 14 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 15

Toyota RAV4 2022

Hình 15 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 16

Toyota RAV4 2022

Hình 16 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 17

Toyota RAV4 2022

Hình 17 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 18

Toyota RAV4 2022

Hình 18 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 19

Toyota RAV4 2022

Hình 19 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 20

Toyota RAV4 2022

Hình 20 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 21

Toyota RAV4 2022

Hình 21 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 22

Toyota RAV4 2022

Hình 22 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 23

Toyota RAV4 2022

Hình 23 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 24

Toyota RAV4 2022

Hình 24 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 25

Toyota RAV4 2022

Hình 25 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 26

Toyota RAV4 2022

Hình 26 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 27

Toyota RAV4 2022

Hình 27 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 28

Toyota RAV4 2022

Hình 28 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 29

Toyota RAV4 2022

Hình 29 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 30

Toyota RAV4 2022

Hình 30 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 31

Toyota RAV4 2022

Hình 31 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 32

Toyota RAV4 2022

Hình 32 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 33

Toyota RAV4 2022

Hình 33 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 34

Toyota RAV4 2022

Hình 34 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 35

Toyota RAV4 2022

Hình 35 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 36

Toyota RAV4 2022

Hình 36 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 37

Toyota RAV4 2022

Hình 37 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 38

Toyota RAV4 2022

Hình 38 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 39

Toyota RAV4 2022

Hình 39 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 40

Toyota RAV4 2022

Hình 40 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 41

Toyota RAV4 2022

Hình 41 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 42

Toyota RAV4 2022

Hình 42 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 43

Toyota RAV4 2022

Hình 43 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 44

Toyota RAV4 2022

Hình 44 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 45

Toyota RAV4 2022

Hình 45 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2022 hình 46

Toyota RAV4 2022

Hình 46 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 47

Toyota RAV4 2021

Hình 47 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 48

Toyota RAV4 2021

Hình 48 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 49

Toyota RAV4 2021

Hình 49 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 50

Toyota RAV4 2021

Hình 50 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 51

Toyota RAV4 2021

Hình 51 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 52

Toyota RAV4 2021

Hình 52 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 53

Toyota RAV4 2021

Hình 53 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 54

Toyota RAV4 2021

Hình 54 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 55

Toyota RAV4 2021

Hình 55 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 56

Toyota RAV4 2021

Hình 56 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 57

Toyota RAV4 2021

Hình 57 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 58

Toyota RAV4 2021

Hình 58 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 59

Toyota RAV4 2021

Hình 59 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 60

Toyota RAV4 2021

Hình 60 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 61

Toyota RAV4 2021

Hình 61 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 62

Toyota RAV4 2021

Hình 62 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 63

Toyota RAV4 2021

Hình 63 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 64

Toyota RAV4 2021

Hình 64 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 65

Toyota RAV4 2021

Hình 65 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 66

Toyota RAV4 2021

Hình 66 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 67

Toyota RAV4 2021

Hình 67 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 68

Toyota RAV4 2021

Hình 68 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 69

Toyota RAV4 2021

Hình 69 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 70

Toyota RAV4 2021

Hình 70 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 71

Toyota RAV4 2021

Hình 71 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 72

Toyota RAV4 2021

Hình 72 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 73

Toyota RAV4 2021

Hình 73 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 74

Toyota RAV4 2021

Hình 74 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 75

Toyota RAV4 2021

Hình 75 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 76

Toyota RAV4 2021

Hình 76 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 77

Toyota RAV4 2021

Hình 77 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 78

Toyota RAV4 2021

Hình 78 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 79

Toyota RAV4 2021

Hình 79 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 80

Toyota RAV4 2021

Hình 80 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 81

Toyota RAV4 2021

Hình 81 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 82 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 83 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 84 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 85 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 86 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 87 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 88 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 89 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 90 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 91 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 92 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 93 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 94 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020

Hình 95 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 96 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 97 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 98 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 99 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 100 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020

Hình 101 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 102 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020

Hình 103 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 104 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020

Hình 105 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020

Hình 106 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020

Hình 107 / 123
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 108 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 82

Toyota RAV4 2019

Hình 109 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 83

Toyota RAV4 2019

Hình 110 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 84

Toyota RAV4 2019

Hình 111 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 85

Toyota RAV4 2019

Hình 112 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 86

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 86

Toyota RAV4 2019

Hình 113 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 87

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 87

Toyota RAV4 2019

Hình 114 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 88

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 88

Toyota RAV4 2019

Hình 115 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 89

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 89

Toyota RAV4 2019

Hình 116 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 90

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 90

Toyota RAV4 2019

Hình 117 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 91

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 91

Toyota RAV4 2019

Hình 118 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 92

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 92

Toyota RAV4 2019

Hình 119 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 93

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 93

Toyota RAV4 2019

Hình 120 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 94

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 94

Toyota RAV4 2019

Hình 121 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 95

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 95

Toyota RAV4 2019

Hình 122 / 123
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 96

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 96

Toyota RAV4 2019

Hình 123 / 123

Bài viết về Toyota RAV4

Mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam 2021
Trong 5 cái tên dưới đây Hyundai Venue, Toyota RAV4, Nissan Sunny vẫn rộng đường về Việt Nam trong năm 2021, trong khi tương lai của Ford Escape và Peugeot 508 rất khó đoán định...
Blog xe 10 thg 1, 2021
Toyota RAV4 ra mắt tại Malaysia giá 1 tỷ
Toyota RAV4 trở lại thị trường Malaysia sau 12 năm vắng mặt, Toyota Motor thêm một thành viên gia đình mẫu xe SUV. Không giống như hầu hết các dòng sản phẩm địa phương, RAV4...
Blog xe 18 thg 6, 2020
Toyota Alphard và RAV4 đạt điểm cao kiểm tra an toàn mới nhất của JNCAP
Năm ngoái, các mẫu xe của Toyota , đã giành được nhiều xếp hạng năm sao và điểm số Xe an toàn nâng cao gấp ba lần (ASV +++) từ Chương trình đánh giá xe...
Đánh giá xe 30 thg 5, 2020
Các mẫu xe Toyota có thể sắp ra mắt tại Việt Nam
Điểm mặt những mẫu xe sắp ra mắt cua Toyota như RAV4 là mẫu xe được khách hàng Việt trông chờ nhiều nhất, bên cạnh đó có thể kể đến 2 mẫu SUV thế hệ...
Blog xe 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Toyota RAV4

Toyota RAV4 2.0L CVT

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Vô cấp tự động

1.100.000.000 VND

Toyota RAV4 2.5L XLE

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota RAV4

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota RAV4

Giá lăn bánh của Toyota RAV4 2023 là bao nhiêu?
Giá RAV4 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 230 triệu cho bản 2.0L CVT và tăng lên đến 1 tỷ 230 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua RAV4 hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá RAV4 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 100 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota RAV4 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota RAV4 2022 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Jungle Khaki, Graphite, Eclipse Black, Atomic Rush, Eclectic Blue, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota RAV4 2023 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota RAV4 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Toyota RAV4 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota RAV4 2023 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: RAV4 2.5L XLE (Khí ga tự nhiên) & RAV4 2.0L CVT (Khí ga tự nhiên).
Đối thủ của Toyota RAV4 là dòng xe nào?
Toyota RAV4 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng C gồm: Honda CR-V, Hyundai Tucson, Mazda CX-5.

Xem thêm câu hỏi về Toyota RAV4

Màu xe Toyota RAV4

Toyota RAV4 2022 Màu Jungle KhakiToyota RAV4 2022 Màu GraphiteToyota RAV4 2022 Màu Eclipse BlackToyota RAV4 2022 Màu Atomic RushToyota RAV4 2022 Màu Eclectic Blue
Màu Jungle Khaki

Mua xe Toyota RAV4 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota RAV4 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

21.798.941 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota RAV4?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt