Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021

Toyota RAV4 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.100.000.000 đ - 1.200.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 1

Toyota RAV4 2021

Hình 1 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 2

Toyota RAV4 2021

Hình 2 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 3

Toyota RAV4 2021

Hình 3 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 4

Toyota RAV4 2021

Hình 4 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 5

Toyota RAV4 2021

Hình 5 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 6

Toyota RAV4 2021

Hình 6 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 7

Toyota RAV4 2021

Hình 7 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 8

Toyota RAV4 2021

Hình 8 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 9

Toyota RAV4 2021

Hình 9 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 10

Toyota RAV4 2021

Hình 10 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 11

Toyota RAV4 2021

Hình 11 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 12

Toyota RAV4 2021

Hình 12 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 13

Toyota RAV4 2021

Hình 13 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 14

Toyota RAV4 2021

Hình 14 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 15

Toyota RAV4 2021

Hình 15 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 16

Toyota RAV4 2021

Hình 16 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 17

Toyota RAV4 2021

Hình 17 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 18

Toyota RAV4 2021

Hình 18 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 19

Toyota RAV4 2021

Hình 19 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 20

Toyota RAV4 2021

Hình 20 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 21

Toyota RAV4 2021

Hình 21 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 22

Toyota RAV4 2021

Hình 22 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 23

Toyota RAV4 2021

Hình 23 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 24

Toyota RAV4 2021

Hình 24 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 25

Toyota RAV4 2021

Hình 25 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 26

Toyota RAV4 2021

Hình 26 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 27

Toyota RAV4 2021

Hình 27 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 28

Toyota RAV4 2021

Hình 28 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 29

Toyota RAV4 2021

Hình 29 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 30

Toyota RAV4 2021

Hình 30 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 31

Toyota RAV4 2021

Hình 31 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 32

Toyota RAV4 2021

Hình 32 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 33

Toyota RAV4 2021

Hình 33 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 34

Toyota RAV4 2021

Hình 34 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2021 hình 35

Toyota RAV4 2021

Hình 35 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 36 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 37 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 38 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 39 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 40 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 41 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 42 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 43 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 44 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 45 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota RAV4 2020

Hình 46 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota RAV4 2020

Hình 47 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 48 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020

Hình 49 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 50 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 51 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 52 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 53 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 54 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020

Hình 55 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota RAV4 2020

Hình 56 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020

Hình 57 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota RAV4 2020

Hình 58 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Standard

Toyota RAV4 2020

Hình 59 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota RAV4 2020

Hình 60 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota RAV4 2020

Hình 61 / 77
Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota RAV4 2020

Hình 62 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 36

Toyota RAV4 2019

Hình 63 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 37

Toyota RAV4 2019

Hình 64 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 38

Toyota RAV4 2019

Hình 65 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 39

Toyota RAV4 2019

Hình 66 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 40

Toyota RAV4 2019

Hình 67 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 41

Toyota RAV4 2019

Hình 68 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 42

Toyota RAV4 2019

Hình 69 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 43

Toyota RAV4 2019

Hình 70 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 44

Toyota RAV4 2019

Hình 71 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 45

Toyota RAV4 2019

Hình 72 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 46

Toyota RAV4 2019

Hình 73 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 47

Toyota RAV4 2019

Hình 74 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 48

Toyota RAV4 2019

Hình 75 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 49

Toyota RAV4 2019

Hình 76 / 77
Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota RAV4 2019 hình 50

Toyota RAV4 2019

Hình 77 / 77

Bài viết về Toyota RAV4

Mẫu xe ô tô sắp ra mắt thị trường Việt Nam 2021
Trong 5 cái tên dưới đây Hyundai Venue, Toyota RAV4, Nissan Sunny vẫn rộng đường về Việt Nam trong năm 2021, trong khi tương lai của Ford Escape và Peugeot 508 rất khó đoán định...
Thị trường 10 thg 1, 2021
Toyota RAV4 ra mắt tại Malaysia giá 1 tỷ
Toyota RAV4 trở lại thị trường Malaysia sau 12 năm vắng mặt, Toyota Motor thêm một thành viên gia đình mẫu xe SUV. Không giống như hầu hết các dòng sản phẩm địa phương, RAV4...
Thị trường 18 thg 6, 2020
Toyota Alphard và RAV4 đạt điểm cao kiểm tra an toàn mới nhất của JNCAP
Năm ngoái, các mẫu xe của Toyota , đã giành được nhiều xếp hạng năm sao và điểm số Xe an toàn nâng cao gấp ba lần (ASV +++) từ Chương trình đánh giá xe...
Đánh giá xe 30 thg 5, 2020
Các mẫu xe Toyota có thể sắp ra mắt tại Việt Nam
Điểm mặt những mẫu xe sắp ra mắt cua Toyota như RAV4 là mẫu xe được khách hàng Việt trông chờ nhiều nhất, bên cạnh đó có thể kể đến 2 mẫu SUV thế hệ...
Thị trường 28 thg 5, 2020

Các phiên bản của Toyota RAV4

Toyota RAV4 2.0L CVT

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Vô cấp tự động

1.100.000.000 VND

Toyota RAV4 2.5L XLE

Nhập khẩu, Khí ga tự nhiên, Tự động

1.200.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota RAV4

Mazda CX-5
819 triệu - 1 tỷ 149 triệu
Peugeot 3008
995 triệu - 1 tỷ 199 triệu
Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Nissan X-Trail
800 triệu - 1 tỷ 113 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota RAV4

Giá lăn bánh của Toyota RAV4 2021 là bao nhiêu?
Giá RAV4 lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 230 triệu cho bản 2.0L CVT và tăng lên đến 1 tỷ 230 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua RAV4 hay Corolla Cross xe nào tốt hơn?
Giá RAV4 niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 100 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1998 cc. Trong khi giá Corolla Cross bắt đầu từ 720 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1798 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota RAV4 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota RAV4 2021 tại thị trường Việt Nam có 25 màu gồm Glacier White, Silver Sky, Graphite, Eclipse Black, Atomic Rush, Saturn Blue, Glacier White, Silver Sky, Graphite, Eclipse Black, Atomic Rush, Eclectic Blue, Saturn Blue, Midnight Black Metallic, Blizzard Pearl, Blue Flame, Blue Flame/Ice Edge Roof, Blueprint, Lunar Rock, Lunar Rock/Ice Edge Roof, Magnetic Gray Metallic, Midnight Black/Ice Edge Roof, Ruby Flare Pearl, Silver Sky Metallic, Super White, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota RAV4 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota RAV4 là mẫu xe SUV 5 chỗ.
Toyota RAV4 có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota RAV4 2021 đang có 2 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: RAV4 2.5L XLE (Khí ga tự nhiên) & RAV4 2.0L CVT (Khí ga tự nhiên).
Đối thủ của Toyota RAV4 là dòng xe nào?
Toyota RAV4 có 7 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng C gồm: Ford Escape, Toyota Corolla Cross, Hyundai Tucson, Mazda CX-5, Peugeot 3008, Honda CR-V, Nissan X-Trail.

Xem thêm câu hỏi về Toyota RAV4

Màu xe Toyota RAV4

Toyota RAV4 2021 Màu Glacier WhiteToyota RAV4 2021 Màu Silver SkyToyota RAV4 2021 Màu GraphiteToyota RAV4 2021 Màu Eclipse BlackToyota RAV4 2021 Màu Atomic Rush
Màu Glacier White

Mua xe Toyota RAV4 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota RAV4 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

21.798.941 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota RAV4?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt