Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022

Toyota Sienna 2022
8.5/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 1

Toyota Sienna 2022

Hình 1 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 2

Toyota Sienna 2022

Hình 2 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 3

Toyota Sienna 2022

Hình 3 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 4

Toyota Sienna 2022

Hình 4 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 5

Toyota Sienna 2022

Hình 5 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 6

Toyota Sienna 2022

Hình 6 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 7

Toyota Sienna 2022

Hình 7 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 8

Toyota Sienna 2022

Hình 8 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 9

Toyota Sienna 2022

Hình 9 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 10

Toyota Sienna 2022

Hình 10 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 11

Toyota Sienna 2022

Hình 11 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 12

Toyota Sienna 2022

Hình 12 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 13

Toyota Sienna 2022

Hình 13 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 14

Toyota Sienna 2022

Hình 14 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 15

Toyota Sienna 2022

Hình 15 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 16

Toyota Sienna 2022

Hình 16 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 17

Toyota Sienna 2022

Hình 17 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 18

Toyota Sienna 2022

Hình 18 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 19

Toyota Sienna 2022

Hình 19 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 20

Toyota Sienna 2022

Hình 20 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 21

Toyota Sienna 2022

Hình 21 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 22

Toyota Sienna 2022

Hình 22 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 23

Toyota Sienna 2022

Hình 23 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 24

Toyota Sienna 2022

Hình 24 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 25

Toyota Sienna 2022

Hình 25 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 26

Toyota Sienna 2022

Hình 26 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 27

Toyota Sienna 2022

Hình 27 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 28

Toyota Sienna 2022

Hình 28 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 29

Toyota Sienna 2022

Hình 29 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 30

Toyota Sienna 2022

Hình 30 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 31

Toyota Sienna 2022

Hình 31 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 32

Toyota Sienna 2022

Hình 32 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 33

Toyota Sienna 2022

Hình 33 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 34

Toyota Sienna 2022

Hình 34 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 35

Toyota Sienna 2022

Hình 35 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2022 hình 36

Toyota Sienna 2022

Hình 36 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Toyota Sienna 2020

Hình 37 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Toyota Sienna 2020

Hình 38 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Toyota Sienna 2020

Hình 39 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Toyota Sienna 2020

Hình 40 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Toyota Sienna 2020

Hình 41 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020

Hình 42 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Tires

Toyota Sienna 2020

Hình 43 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Toyota Sienna 2020

Hình 44 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Toyota Sienna 2020

Hình 45 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020

Hình 46 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Toyota Sienna 2020

Hình 47 / 62
Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Sienna 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior Primary

Toyota Sienna 2020

Hình 48 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 37

Toyota Sienna 2019

Hình 49 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 38

Toyota Sienna 2019

Hình 50 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 39

Toyota Sienna 2019

Hình 51 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 40

Toyota Sienna 2019

Hình 52 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 41

Toyota Sienna 2019

Hình 53 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 42

Toyota Sienna 2019

Hình 54 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 43

Toyota Sienna 2019

Hình 55 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 44

Toyota Sienna 2019

Hình 56 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 45

Toyota Sienna 2019

Hình 57 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 46

Toyota Sienna 2019

Hình 58 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 47

Toyota Sienna 2019

Hình 59 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 48

Toyota Sienna 2019

Hình 60 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 49

Toyota Sienna 2019

Hình 61 / 62
Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Toyota Sienna 2019 hình 50

Toyota Sienna 2019

Hình 62 / 62

Các phiên bản của Toyota Sienna

Toyota Sienna XLE 2.5L

Nhập khẩu, Hybrid, Vô cấp tự động

$ 39.750

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Toyota Sienna

Kia Sedona
1 tỷ 019 triệu - 1 tỷ 519 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Sienna

Toyota Sienna 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Sienna 2022 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Blizzard Pearl, Cypress, Predawn Gray Mica, Ruby Flare Pearl, Midnight Black Metallic, Celestial Silver Metallic, Blueprint, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Sienna 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Sienna là mẫu xe Minivan 8 chỗ.
Toyota Sienna có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Sienna 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Sienna XLE 2.5L (Hybrid).
Đối thủ của Toyota Sienna là dòng xe nào?
Toyota Sienna có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Minivan Gia đình gồm: Honda Odyssey, Kia Sedona.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Sienna

Màu xe Toyota Sienna

Toyota Sienna 2022 Màu Blizzard PearlToyota Sienna 2022 Màu CypressToyota Sienna 2022 Màu Predawn Gray MicaToyota Sienna 2022 Màu Ruby Flare PearlToyota Sienna 2022 Màu Midnight Black Metallic
Màu Blizzard Pearl

Mua xe Toyota Sienna mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Sienna trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Sienna?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt