Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021

Toyota Yaris 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 668.000.000 đ
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 1

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 1

Toyota Yaris 2021

Hình 1 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 2

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 2

Toyota Yaris 2021

Hình 2 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 3

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 3

Toyota Yaris 2021

Hình 3 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 4

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 4

Toyota Yaris 2021

Hình 4 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 5

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 5

Toyota Yaris 2021

Hình 5 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 6

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 6

Toyota Yaris 2021

Hình 6 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 7

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 7

Toyota Yaris 2021

Hình 7 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 8

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 8

Toyota Yaris 2021

Hình 8 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 9

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 9

Toyota Yaris 2021

Hình 9 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 10

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 10

Toyota Yaris 2021

Hình 10 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 11

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2021 hình 11

Toyota Yaris 2021

Hình 11 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 12

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 12

Toyota Yaris 2022

Hình 12 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 13

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 13

Toyota Yaris 2022

Hình 13 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 14

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2022 hình 14

Toyota Yaris 2022

Hình 14 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020

Hình 15 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020

Hình 16 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020

Hình 17 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Toyota Yaris 2020

Hình 18 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020

Hình 19 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020

Hình 20 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Toyota Yaris 2020

Hình 21 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 15

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 15

Toyota Yaris 2020

Hình 22 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Toyota Yaris 2020

Hình 23 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Toyota Yaris 2020

Hình 24 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020

Hình 25 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Toyota Yaris 2020

Hình 26 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 16

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 16

Toyota Yaris 2020

Hình 27 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 17

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 17

Toyota Yaris 2020

Hình 28 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 18

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 18

Toyota Yaris 2020

Hình 29 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 19

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 19

Toyota Yaris 2020

Hình 30 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 20

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 20

Toyota Yaris 2020

Hình 31 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 21

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 21

Toyota Yaris 2020

Hình 32 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 22

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2020 hình 22

Toyota Yaris 2020

Hình 33 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Toyota Yaris 2020

Hình 34 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Toyota Yaris 2020

Hình 35 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020

Hình 36 / 63
Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Toyota Yaris 2020

Hình 37 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 23

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 23

Toyota Yaris 2019

Hình 38 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 24

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 24

Toyota Yaris 2019

Hình 39 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 25

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 25

Toyota Yaris 2019

Hình 40 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 26

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 26

Toyota Yaris 2019

Hình 41 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 27

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 27

Toyota Yaris 2019

Hình 42 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 28

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 28

Toyota Yaris 2019

Hình 43 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 29

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 29

Toyota Yaris 2019

Hình 44 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 30

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 30

Toyota Yaris 2019

Hình 45 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 31

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 31

Toyota Yaris 2019

Hình 46 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 32

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 32

Toyota Yaris 2019

Hình 47 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 33

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 33

Toyota Yaris 2019

Hình 48 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 34

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 34

Toyota Yaris 2019

Hình 49 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 35

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 35

Toyota Yaris 2019

Hình 50 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 36

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 36

Toyota Yaris 2019

Hình 51 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 37

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 37

Toyota Yaris 2019

Hình 52 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 38

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 38

Toyota Yaris 2019

Hình 53 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 39

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 39

Toyota Yaris 2019

Hình 54 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 40

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 40

Toyota Yaris 2019

Hình 55 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 41

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 41

Toyota Yaris 2019

Hình 56 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 42

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 42

Toyota Yaris 2019

Hình 57 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 43

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 43

Toyota Yaris 2019

Hình 58 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 44

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 44

Toyota Yaris 2019

Hình 59 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 45

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 45

Toyota Yaris 2019

Hình 60 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 46

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 46

Toyota Yaris 2019

Hình 61 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 47

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 47

Toyota Yaris 2019

Hình 62 / 63
Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 48

Hình ảnh nội thất Toyota Yaris 2019 hình 48

Toyota Yaris 2019

Hình 63 / 63

Bài viết về Toyota Yaris

Toyota Yaris GR ra mắt tại Malaysia
Toyota Yaris GR mới đang xuất hiện khắp thị trường Đông Nam Á. Sau khi ra mắt khu vực tại Thái Lan vào đầu năm nay, mẫu xe hot hatch của Toyota hiện đã có...
Blog xe 19 thg 12, 2020
Toyota Yaris 2020 ra mắt tăng 18 triệu so với phiên bản trước
Toyota Yaris 2020 ra mắt được cải tiến một số chi tiết với mức giá công bố 668 triệu đồng, tăng giá 18 triệu đồng so với phiên bản cũ.
Blog xe 13 thg 10, 2020
Toyota Yaris 2019 ra mắt tại Malaysia giá từ 399 triệu.
Toyota Yaris 2019 cuối cùng đã được ra mắt chính thức tại Malaysia. Đàn em hatchback của Toyota Vios phân khúc B đi kèm với động cơ Dual VVT-i 1.5L giống như chiếc sedan với...
Blog xe 23 thg 6, 2019

Các phiên bản của Toyota Yaris

Toyota Yaris 1.5G CVT

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

668.000.000 VND

Hình ảnh nội thất xe đối thủ Toyota Yaris

Những câu hỏi thường gặp về Toyota Yaris

Giá lăn bánh của Toyota Yaris 2021 là bao nhiêu?
Giá Yaris lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 748 triệu cho bản 1.5G CVT. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Yaris hay Swift xe nào tốt hơn?
Giá Yaris niêm yết bắt đầu từ 668 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1496 cc. Trong khi giá Swift bắt đầu từ 499 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1197 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Toyota Yaris 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Toyota Yaris 2021 tại thị trường Việt Nam có 7 màu gồm Bạc - 1D4, Đen - 218, Xám - 1G3, Trắng 040, Vàng - 6W2, Đỏ - 3R3, Cam - 4R8, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Toyota Yaris 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Toyota Yaris là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Toyota Yaris có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Toyota Yaris 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Yaris 1.5G CVT (Xăng).
Đối thủ của Toyota Yaris là dòng xe nào?
Toyota Yaris có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Suzuki Swift, Ford Fiesta, Peugeot 208, Volkswagen Polo Hatchback, Mazda 2 Hatchback.

Xem thêm câu hỏi về Toyota Yaris

Màu xe Toyota Yaris

Toyota Yaris 2021 Màu Bạc - 1D4Toyota Yaris 2021 Màu Đen - 218Toyota Yaris 2021 Màu Xám - 1G3Toyota Yaris 2021 Màu Trắng 040Toyota Yaris 2021 Màu Vàng - 6W2
Màu Bạc - 1D4

Mua xe Toyota Yaris mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Toyota Yaris trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

13.252.915 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Toyota Yaris?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Toyota

Nổi bật
Sắp ra mắt