Tuyên bố pháp lý

Là một công ty Internet hàng đầu tại Việt Nam, nhà xe đã qua sử dụng cung cấp cho bạn một loạt các dịch vụ thông tin Internet (sau đây gọi là "dịch vụ") thông qua một trang web trực tuyến. Khi sử dụng các dịch vụ cụ thể của một ngôi nhà ô tô đã qua sử dụng, bạn và ngôi nhà ô tô đã qua sử dụng sẽ phải tuân theo tất cả các hướng dẫn hoặc quy tắc được ban hành theo thời gian và áp dụng cho các dịch vụ đó. XEOTO® - Nhà xe đã qua sử dụng đôi khi có thể giới thiệu các dịch vụ mới, tất cả đều tuân theo các điều khoản dịch vụ này.

Bạn đồng ý rằng XEOTO® nhà xe đã qua sử dụng có các quyền sau:

1) Nhà xe đã qua sử dụng có quyền sở hữu hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của tất cả các dịch vụ phát triển hoặc đồng phát triển của nhà xe đã qua sử dụng, được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ, bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc luật khác.
2) Nhà xe đã sử dụng có thể sao chép nội dung được đăng hoặc tiết lộ nội dung theo yêu cầu pháp lý.
(a) tuân thủ các thủ tục pháp lý;
(b) Thi hành Điều khoản dịch vụ;
(c) để phản hồi các khiếu nại phát sinh từ việc vi phạm quyền của bên thứ ba bằng cách đăng nội dung;
(d) Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc nhân viên của những ngôi nhà đã sử dụng và người dùng của họ và công chúng;
(e) Nhà xe đã sử dụng và người được chỉ định sẽ có quyền xóa bất kỳ nội dung nào vi phạm luật pháp, quy định của Việt Nam, Điều khoản dịch vụ này hoặc nội dung không được chấp nhận khác của nhà xe đã sử dụng.
3) Đối với nội dung bạn chọn và đăng trong bất kỳ khu vực công khai nào của Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Nhà Xe đã qua sử dụng có các quyền miễn phí, vĩnh viễn, không thể hủy ngang, không độc quyền và đầy đủ trên toàn thế giới. Và giấy phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo tác phẩm phái sinh, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó (toàn bộ hoặc một phần) và / hoặc kết hợp nội dung đó vào bất kỳ hình thức công việc nào khác. , phương tiện truyền thông, hoặc công nghệ, cho dù hiện tại được biết đến hoặc phát triển sau này.
4) Nhà Xe đã qua sử dụng không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với việc xóa hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin nào và các thông tin liên lạc khác hoặc nội dung khác được Dịch vụ giữ lại hoặc truyền đi. Nhà xe đã qua sử dụng có quyền hủy tài khoản bị treo chưa được sử dụng lại trong một thời gian dài và có thể thay đổi các thông lệ và hạn chế thông thường này bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Nhà xe đã qua sử dụng có quyền sửa đổi theo thời gian và tạm dừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) tạm thời hoặc vĩnh viễn, có hoặc không có thông báo. Nhà xe đã qua sử dụng sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, đình chỉ hoặc đình chỉ dịch vụ này. Nhà xe cũ có thể chấm dứt bất kỳ tài khoản (hoặc một phần nào) hoặc ngừng sử dụng dịch vụ và xóa và loại bỏ bất kỳ nội dung nào trong dịch vụ vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, không sử dụng hoặc vi phạm các điều khoản dịch vụ.

Là người sử dụng dịch vụ xe hơi đã qua sử dụng, bạn có trách nhiệm:

1) Cung cấp thông tin cá nhân trung thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ tại thời điểm đăng ký, đồng thời duy trì và cập nhật các thông tin trên để đảm bảo tính xác thực, chính xác, cập nhật và đầy đủ của nó. Một ngôi nhà xe cũ không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào do số nhận dạng và mật khẩu bị mất của bạn.

2) Chịu trách nhiệm cho bất kỳ nội dung nào bạn tải lên, đăng, gửi hoặc truyền tải thông qua dịch vụ Xe hơi đã qua sử dụng. Nhà xe đã qua sử dụng không kiểm soát nội dung được đăng qua dịch vụ này và do đó, không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc chất lượng của nội dung đó. Trong mọi trường hợp, Nhà Xe đã qua sử dụng sẽ chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với mọi nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn, lỗi hoặc thiếu sót trong bất kỳ nội dung nào, hoặc bất kỳ việc sử dụng nội dung được đăng, truyền hoặc truyền qua Dịch vụ. Mất mát hoặc thiệt hại gây ra.

3) Không tải lên, đăng, gửi email hoặc truyền tải bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, xâm phạm, lăng mạ, thô tục, tục tĩu, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư của người khác , đáng ghét hoặc không thể chấp nhận được trong chủng tộc, sắc tộc, hoặc nói cách khác, và các nội dung khác mà bạn không được phép truyền tải.

4) Bạn không được tải lên, đăng, gửi hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không được yêu cầu hoặc ủy quyền, tài liệu quảng cáo, "thư rác", "thư nối tiếp", "trò chơi kim tự tháp" hoặc bất kỳ hình thức tiếp thị nào khác, nhưng Ngoại trừ khu vực được thiết lập bởi nhà xe đã qua sử dụng cho các mục đích này.

5) Không tạo nhiễu, nhầm lẫn hoặc bất kỳ yêu cầu, quy trình, chính sách hoặc quy tắc nào cho Dịch vụ, máy chủ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ hoặc mạng được kết nối với Dịch vụ. Và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của Việt Nam, bao gồm không giới hạn trong "Các biện pháp quản lý dịch vụ thông tin Internet", "Đại hội toàn quốc về quyết định duy trì an ninh Internet".

6) Đồng ý và bảo vệ nhà xe đã sử dụng và các chi nhánh, chi nhánh, quản lý cấp cao, đại lý, nhà đồng tài trợ hoặc các đối tác, nhân viên khác, không chịu bất kỳ sự đệ trình, đăng tải hoặc truyền tải nào của bạn thông qua Dịch vụ. Và các khiếu nại hoặc yêu cầu phát sinh từ việc bạn sử dụng Dịch vụ, sử dụng Dịch vụ, kết nối với Dịch vụ, vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc vi phạm quyền của bất kỳ người nào khác, bao gồm cả phí luật sư hợp lý và như vậy Yêu cầu bồi thường hoặc yêu cầu bồi thường.

7) Không một phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ hoặc quyền truy cập Dịch vụ có thể được sao chép, bán, bán lại hoặc sử dụng cho mục đích thương mại.

8) Tải lên, đăng, gửi hoặc truyền tải bất kỳ nội dung nào vi phạm bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của người khác ("Quyền").

Việc sử dụng Dịch vụ của bạn có nguy cơ của riêng bạn. Dịch vụ này được cung cấp trên cơ sở "như hiện tại" và "có sẵn". Nhà xe cũ không từ chối tất cả các bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về tính thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể và không xâm phạm quyền của người khác.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng thiệt hại gây ra bởi các lý do sau, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận, thiện chí, sử dụng, mất dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác, không giả định bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phái sinh hoặc Thiệt hại trừng phạt (ngay cả khi nhà xe đã qua sử dụng đã được thông báo về khả năng mất mát nói trên);

(I) việc sử dụng Dịch vụ hoặc không thể sử dụng Dịch vụ;

(II) truyền hoặc tài liệu của bạn đã bị truy cập hoặc thay đổi trái phép;

(III) tuyên bố hoặc hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào trong Dịch vụ;

(IV) các vấn đề liên quan khác của Dịch vụ;

 Nghĩa vụ và trách nhiệm.

Thông tin liên lạc, giao dịch kinh doanh hoặc tham gia vào các hoạt động quảng cáo của bạn thông qua Dịch vụ hoặc các mối quan hệ quảng cáo được thiết lập, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc giao hoặc thanh toán các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan và bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo hành hoặc đại diện nào khác, chỉ Là mối quan hệ giữa bạn và các nhà quảng cáo. Bạn đồng ý rằng Nhà Xe đã qua sử dụng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ các tuyên bố của Nhà quảng cáo trong Dịch vụ.

Tuyên bố sở hữu trí tuệ

1. Nội dung của tất cả thông tin trên trang web của xe đã sử dụng (ngoại trừ nguồn thông tin hoặc thông tin do người khác nhập), bao gồm nhưng không giới hạn ở mô tả và kết hợp văn bản, biểu tượng, đồ trang trí, biểu đồ, màu sắc, bố cục, Dữ liệu và các quyền khác có toàn quyền đối với bản quyền, bằng sáng chế hoặc quyền thương hiệu và được bảo vệ bởi các luật và quy định có liên quan như Luật Bản quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các điều ước quốc tế và công ước quốc tế về tất cả các quyền sở hữu trí tuệ mà Việt Nam đã tham gia.

2. Nhà xe cũ luôn tuân thủ khái niệm tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Các tác phẩm văn bản, tác phẩm nghệ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh, tác phẩm âm nhạc, tác phẩm điện ảnh, tác phẩm phần mềm, vv được sử dụng trên các trang web của nó được cho phép bởi các phương tiện hợp pháp.

3. Bất cứ ai tải lên thông tin trong các dịch vụ tương tác như blog, podcast và diễn đàn của trang web của nhà xe cũ đều được coi là đã ủy quyền cho chủ sở hữu xe hơi quyền xuất bản quyền, mạng thông tin, quyền sao chép và quyền phân phối. Nhà xe cũ có quyền cấp cho người thứ ba sử dụng hợp pháp công việc.

4. Xét về đặc điểm của các dịch vụ tương tác như blog, podcast và diễn đàn, nhà xe cũ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với thông tin do chính người dùng tải lên. Nhà xe đã qua sử dụng hy vọng rằng tất cả cư dân mạng sẽ viết blog, podcast và diễn đàn trên các trang web của nhà xe cũ. Nếu nội dung của các dịch vụ tương tác được giám sát, nếu bất kỳ nội dung nào vi phạm các quyền hợp pháp của bản quyền của bất kỳ bên thứ ba nào được tìm thấy, vui lòng thông báo kịp thời rằng nhà xe đã sử dụng sẽ bị xóa theo các quy định của Quy định về Bảo vệ Quyền Truyền thông Mạng Thông tin.

5. Được ủy quyền bởi tác giả, nhà xe cũ tuyên bố: các tác phẩm có trong trang web của nhà xe cũ (không bao gồm các dịch vụ tương tác), mà không có sự cho phép bằng văn bản của nhà xe cũ, không đơn vị hoặc cá nhân nào có thể sao chép, liên kết hoặc bất hợp pháp. Sử dụng hoặc in lại, không thiết lập một trang web nhân bản theo bất kỳ cách nào. Nếu không, nhà xe cũ sẽ theo đuổi trách nhiệm tra tấn của người vi phạm thông qua khiếu nại hành chính và tố tụng dân sự.

6, theo quan điểm của Internet có các đặc điểm của thông tin lớn, nhà xe cũ không loại trừ trang web của mình (không bao gồm các dịch vụ tương tác), có rất ít tác phẩm không thể kết nối với chủ sở hữu bên phải vì lý do khách quan. Nhà xe cũ sẽ bàn giao bản quyền tác giả của một phần tác phẩm cho đơn vị thù lao bản quyền liên quan để chuyển nhượng. Tại đây, những người có quyền liên quan được yêu cầu liên hệ với nhà xe đã sử dụng hoặc đơn vị chuyển nhượng bồi thường có liên quan để có được bồi thường liên quan.

7. Đối với các dịch vụ tương tác của nhà xe đã sử dụng (bao gồm không giới hạn ở các công cụ tìm kiếm, BBS, blog, không gian lưu trữ thông tin, v.v., được cung cấp bởi người dùng Internet để cung cấp nội dung hoặc hệ thống tự động tìm kiếm nội dung trên Internet), nhà xe đã qua sử dụng được hình thành. Các biện pháp và các bước nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, khi chủ sở hữu bản quyền và / hoặc chủ sở hữu quyền có thể thực hiện quyền phổ biến thông tin trên Internet (sau đây gọi chung là chủ sở hữu quyền của mình) phát hiện ra rằng nội dung trong các dịch vụ tương tác xâm phạm trên mạng thông tin của họ. Khi có quyền phổ biến, người có quyền nên đưa ra thông báo về quyền của người dùng trước cho nhà xe cũ và nhà xe đã qua sử dụng sẽ có biện pháp ngắt kết nối các liên kết có liên quan theo luật pháp và quy định của chính phủ Việt Nam.

Các biện pháp và các bước cụ thể như sau:

Thông báo về quyền
Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đáp ứng hai điều kiện sau đây cùng một lúc:
1. là chủ sở hữu bản quyền của tác phẩm và / hoặc chủ sở hữu quyền có thể thực hiện quyền truyền thông mạng thông tin theo luật;
2. Nội dung của dịch vụ tương tác vi phạm quyền phổ biến mạng thông tin của các tác phẩm trên.
Vui lòng yêu cầu các cá nhân hoặc tổ chức nêu trên gửi thông báo về quyền đối với nhà xe đã sử dụng bằng cách liên lạc bằng văn bản (fax hoặc thư bưu chính). (Không gửi thông báo qua email trừ khi trước đó bạn đã đồng ý với nhà xe đã qua sử dụng).
Để xử lý hiệu quả thông báo quyền của các cá nhân hoặc tổ chức trên, vui lòng sử dụng định dạng sau (bao gồm số sê-ri của từng điều khoản):
1. Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ cụ thể, bao gồm bản sao tên, chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với thể nhân), bản sao giấy chứng nhận đăng ký đơn vị. Các mảnh (cho các đơn vị), địa chỉ gửi thư, số điện thoại, fax và email.
2. Vui lòng cho biết đầy đủ và chính xác tên của tác phẩm bị cáo buộc vi phạm và địa chỉ của trang web nơi tác phẩm được đăng.
3. Vui lòng cung cấp bằng chứng sơ bộ về hành vi xâm phạm. Xin lưu
ý rằng các tài liệu sau đây có thể tạo thành bằng chứng sơ bộ: a. Bằng chứng về quyền sở hữu đối với tác phẩm bị cáo buộc vi phạm và / hoặc bằng chứng về quyền sở hữu của mạng thông tin theo quy định của pháp luật,
b. Bằng chứng về sự xâm phạm của các tác phẩm xâm phạm.
4. Vui lòng ký chữ ký trong thông báo đúng. Nếu bạn là một tổ chức hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp, vui lòng đóng dấu chính thức.

Thông báo phản đối
Nếu nhà xe đã sử dụng ngắt kết nối liên kết hoặc xóa nội dung có liên quan theo thông báo nói trên, chủ sở hữu / người quản lý trang web bị ngắt kết nối và nhà xuất bản nội dung liên quan có thể phát hành mạng thông tin không vi phạm nội dung liên quan đến nhà xe đã sử dụng theo luật. Thông báo phản đối về quyền phổ biến. Sau khi thông báo phản đối được ban hành, nhà xe cũ có thể khôi phục nội dung liên quan và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho việc phục hồi.
Vui lòng đảm bảo gửi một văn bản thông báo phản đối của Google cho chúng tôi bằng văn bản (bằng fax hoặc thư) (trừ khi bạn có sự đồng ý trước từ nhà xe đã sử dụng, không gửi thông báo qua e-mail).
Để chúng tôi xử lý thông báo phản đối của bạn, vui lòng sử dụng định dạng sau (bao gồm số seri của từng điều khoản):
1. Vui lòng cung cấp thông tin liên hệ cụ thể, bao gồm bản sao tên, chứng minh thư hoặc hộ chiếu (đối với thể nhân), bản sao giấy chứng nhận đăng ký đơn vị ( Đối với đơn vị), địa chỉ gửi thư, số điện thoại, fax và email.
2. Vui lòng cho biết đầy đủ và chính xác tên của công việc được yêu cầu và địa chỉ của trang web.
3. Vui lòng cung cấp các tài liệu chứng nhận sơ bộ không cấu thành vi phạm. Vui lòng cho biết rằng các tài liệu sau đây có thể cấu thành bằng chứng sơ bộ:
a. Bằng chứng về quyền sở hữu đối với công việc vi phạm bị cáo buộc và / hoặc cơ quan pháp lý thực hiện quyền phổ biến mạng thông tin,
b. Bằng chứng của công việc bị cáo buộc vi phạm được công bố theo quy định của pháp luật.
4. Vui lòng ký chữ ký của bạn tại văn phòng thông báo phản đối. Nếu bạn là tổ chức hoặc tổ chức được thành lập hợp pháp, vui lòng đóng dấu chính thức.
Xin lưu ý: Theo Quy định về Bảo vệ Quyền Truyền thông Mạng Thông tin, chủ thể quyền phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông báo về quyền của mình, khách hàng (người hoặc đơn vị gửi thông báo phản đối) sẽ chịu trách nhiệm về thông báo phản đối của mình. Nếu tuyên bố "thông báo quyền" hoặc "chống thông báo" của bạn không chính xác, bạn sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bồi thường cho các khoản phí khác nhau và phí luật sư).
Thông tin cá nhân và sử dụng
XEOTO® Nhà xe cũ thu thập hai loại thông tin từ người dùng:
1) Thông tin không liên quan đến danh tính cá nhân:
Khi một khách truy cập đến trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và tóm tắt thông tin như trang nào đã được truy cập, thứ tự truy cập, đường dẫn liên kết, v.v. Thu thập thông tin này liên quan đến việc ghi lại địa chỉ IP, nền tảng vận hành và phần mềm trình duyệt của mỗi người dùng đến thăm nhà xe đã sử dụng.
Mặc dù thông tin này không mang tính cá nhân, chúng tôi có thể xác định ISP chúng tôi sử dụng và vị trí địa lý của Internet thông qua địa chỉ IP của nó. Những thông tin cá nhân không liên quan này giúp chúng tôi xác định các khu vực phổ biến nhất trên các trang web của chúng tôi và xác định tính hiệu quả của các hoạt động quảng cáo của chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này cho các nhà quảng cáo của chúng tôi để cho họ biết có bao nhiêu người nhấp vào quảng cáo của họ.
2) Thông tin về danh tính cá nhân:
Trong một số dịch vụ của nhà xe đã qua sử dụng, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, mã, nguồn gốc, giới tính, sở thích và sở thích, cũng như thông tin liên lạc như e-mail, địa chỉ và điện thoại.
Nhà xe cũ thu thập thông tin cá nhân như vậy chủ yếu vì sự thuận tiện và hài lòng của các thành viên trong cộng đồng để sử dụng trang chủ của nhà xe đã qua sử dụng.
Tất cả thành viên và khách truy cập nên biết rằng khi họ tiết lộ thông tin cá nhân của họ trong bảng tin, phòng trò chuyện, sách chữ ký hoặc các nguồn công khai khác, những thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng để gửi email không được yêu cầu hoặc Được sử dụng cho các mục đích khác. Người dùng chịu trách nhiệm cho những rủi ro như vậy.
Lựa chọn thông tin
Người dùng nhà xe đã qua sử dụng luôn có thể chọn có tiết lộ thông tin hay không. Một số thông tin được yêu cầu để đăng ký dịch vụ của chúng tôi, nhưng hầu hết các thông tin khác được cung cấp bởi người dùng.
Liên kết
Trang chủ xe đã sử dụng có liên kết đến nhiều trang web khác, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo khác trên trang. Nhà xe đã qua sử dụng không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào khác hoặc hành động của các công ty vận hành các trang web đó. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web này.
Cập nhật và thông tin gần
XEOTO® Nhà xe đã qua sử dụng khuyến khích các thành viên của họ cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của họ để làm cho nó hiệu quả. Các thành viên cộng đồng của nhà xe đã qua sử dụng có thể dễ dàng truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào. Thành viên có thể sửa đổi số lượng và thông tin của họ bằng cách tìm thông tin cụ thể trên web.
Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân: ví dụ trên bảng tin, qua email hoặc trong khu vực trò chuyện - thông tin này có thể được người khác thu thập và sử dụng. Nói tóm lại, nếu bạn đăng thông tin cá nhân của mình ở nơi có thể truy cập công khai, bạn có thể nhận được thư bất ngờ từ người khác.
Cuối cùng, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và thông tin tài khoản khác của bạn. Hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi bạn trực tuyến.
Chính sách bảo mật
XEOTO® Nhà xe cũ hứa hẹn sẽ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng theo luật pháp và quy định hiện hành của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Các dịch vụ được cung cấp bởi nhà xe cũ cho người dùng có thể bao gồm các dịch vụ không giới hạn ở email, cộng đồng ảo, diễn đàn, phòng trò chuyện, trang chủ cá nhân, blog, v.v. Chính sách quyền riêng tư này áp dụng cho các tương tác của bạn với trang chủ xe hơi đã sử dụng và dịch vụ trực tuyến của bạn để đăng ký và sử dụng nhà xe đã sử dụng. Trừ khi được quy định trong Chính sách bảo mật và Điều khoản dịch vụ này và các hướng dẫn được công bố khác, chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân về các thành viên và khách truy cập đã đăng ký của chúng tôi trừ khi họ có được sự đồng ý của họ. Xin lưu ý rằng nhà xe đã qua sử dụng sẽ kiểm tra các biện pháp riêng tư theo thời gian, vì vậy các biện pháp liên quan sẽ thay đổi tương ứng. Chúng tôi vui lòng yêu cầu bạn truy cập trang này thường xuyên để đảm bảo rằng bạn luôn biết về phiên bản mới nhất của Chính sách bảo mật của chúng tôi.
Thông tin cá nhân và sử dụng
XEOTO® Nhà xe cũ thu thập hai loại thông tin từ người dùng:
1) Thông tin không liên quan đến danh tính cá nhân:
Khi một khách truy cập đến trang web của chúng tôi, chúng tôi thu thập và tóm tắt thông tin như trang nào đã được truy cập, thứ tự truy cập, đường dẫn liên kết, v.v. Thu thập thông tin này liên quan đến việc ghi lại địa chỉ IP, nền tảng vận hành và phần mềm trình duyệt của mỗi người dùng đến thăm nhà xe đã sử dụng.
Mặc dù thông tin này không mang tính cá nhân, chúng tôi có thể xác định ISP chúng tôi sử dụng và vị trí địa lý của Internet thông qua địa chỉ IP của nó. Những thông tin cá nhân không liên quan này giúp chúng tôi xác định các khu vực phổ biến nhất trên các trang web của chúng tôi và xác định tính hiệu quả của các hoạt động quảng cáo của chúng tôi.
Ngoài ra, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin này cho các nhà quảng cáo của chúng tôi để cho họ biết có bao nhiêu người nhấp vào quảng cáo của họ.
2) Thông tin về danh tính cá nhân:
Trong một số dịch vụ của nhà xe đã qua sử dụng, người dùng sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như tên, mã, nguồn gốc, giới tính, sở thích và sở thích, cũng như thông tin liên lạc như e-mail, địa chỉ và điện thoại.
Nhà xe cũ thu thập thông tin cá nhân như vậy chủ yếu vì sự thuận tiện và hài lòng của các thành viên trong cộng đồng để sử dụng trang chủ của nhà xe đã qua sử dụng.
Tất cả thành viên và khách truy cập nên biết rằng khi họ tiết lộ thông tin cá nhân của họ trong bảng tin, phòng trò chuyện, sách chữ ký hoặc các nguồn công khai khác, những thông tin đó có thể được người khác thu thập và sử dụng để gửi email không được yêu cầu hoặc Được sử dụng cho các mục đích khác. Người dùng chịu trách nhiệm cho những rủi ro như vậy.
Lựa chọn thông tin
Người dùng nhà xe đã qua sử dụng luôn có thể chọn có tiết lộ thông tin hay không. Một số thông tin được yêu cầu để đăng ký dịch vụ của chúng tôi, nhưng hầu hết các thông tin khác được cung cấp bởi người dùng.
Liên kết
Trang chủ xe đã sử dụng có liên kết đến nhiều trang web khác, bao gồm quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo khác trên trang. Nhà xe đã qua sử dụng không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web nào khác hoặc hành động của các công ty vận hành các trang web đó. Vui lòng xem lại chính sách bảo mật của họ trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các trang web này.
Cập nhật và thông tin gần
Nhà xe đã qua sử dụng khuyến khích các thành viên của họ cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của họ để làm cho nó hiệu quả. Các thành viên cộng đồng của nhà xe đã qua sử dụng có thể dễ dàng truy cập và sửa đổi thông tin cá nhân của họ bất cứ lúc nào. Thành viên có thể sửa đổi số lượng và thông tin của họ bằng cách tìm thông tin cụ thể trên web.
Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào bạn tự nguyện tiết lộ thông tin cá nhân: ví dụ trên bảng tin, qua email hoặc trong khu vực trò chuyện - thông tin này có thể được người khác thu thập và sử dụng. Nói tóm lại, nếu bạn đăng thông tin cá nhân của mình ở nơi có thể truy cập công khai, bạn có thể nhận được thư bất ngờ từ người khác.
Cuối cùng, bạn là người duy nhất chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu và thông tin tài khoản khác của bạn. Hãy cẩn thận và có trách nhiệm khi bạn trực tuyến.