Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2021

Vinfast President 2021
8.5/10 điểm
Giá bán: 4.600.000.000 đ
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 1 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 2 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất

Vinfast President 2021

Hình 3 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 4 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 5 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 6 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 7 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 8 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 9 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 10 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 11 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 12 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 13 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 14 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 15 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 16 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 17 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 18 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 19 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 20 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 21 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 22 / 55
Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast Lux V8 2021 hình ảnh ngoại thất Vinfast Lux V8

Vinfast President 2021

Hình 23 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 1

Vinfast President 2022

Hình 24 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 2

Vinfast President 2022

Hình 25 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 3

Vinfast President 2022

Hình 26 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 4

Vinfast President 2022

Hình 27 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 5

Vinfast President 2022

Hình 28 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 6

Vinfast President 2022

Hình 29 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 7

Vinfast President 2022

Hình 30 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 8

Vinfast President 2022

Hình 31 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 9

Vinfast President 2022

Hình 32 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 10

Vinfast President 2022

Hình 33 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 11

Vinfast President 2022

Hình 34 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 12

Vinfast President 2022

Hình 35 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 13

Vinfast President 2022

Hình 36 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 14

Vinfast President 2022

Hình 37 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 15

Vinfast President 2022

Hình 38 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 16

Vinfast President 2022

Hình 39 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 17

Vinfast President 2022

Hình 40 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 18

Vinfast President 2022

Hình 41 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 19

Vinfast President 2022

Hình 42 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 20

Vinfast President 2022

Hình 43 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 21

Vinfast President 2022

Hình 44 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 22

Vinfast President 2022

Hình 45 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 23

Vinfast President 2022

Hình 46 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 24

Vinfast President 2022

Hình 47 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 25

Vinfast President 2022

Hình 48 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 26

Vinfast President 2022

Hình 49 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 27

Vinfast President 2022

Hình 50 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 28

Vinfast President 2022

Hình 51 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 29

Vinfast President 2022

Hình 52 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 30

Vinfast President 2022

Hình 53 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 31

Vinfast President 2022

Hình 54 / 55
Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Vinfast President 2022 hình 32

Vinfast President 2022

Hình 55 / 55

Các phiên bản của Vinfast President

Vinfast President V8 6.2L

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

4.600.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Vinfast President

Lexus GX460
5 tỷ 060 triệu - 5 tỷ 690 triệu
BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Vinfast President

Giá lăn bánh của Vinfast President 2021 là bao nhiêu?
Giá President lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 5 tỷ 133 triệu cho bản V8 6.2L. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua President hay GX460 xe nào tốt hơn?
Giá President niêm yết bắt đầu từ 4 tỷ 600 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 6100 cc. Trong khi giá GX460 bắt đầu từ 5 tỷ 690 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 4605 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Vinfast President 2021 có bao nhiêu màu?
Xe Vinfast President 2021 tại thị trường Việt Nam có 9 màu gồm Tím, Đen, Tím đỏ, Xanh trời, Xám ngọc, Cam, Đỏ đậm, Trắng đục, Trắng, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Vinfast President 2021 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Vinfast President là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Vinfast President có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Vinfast President 2021 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: President V8 6.2L (Xăng).
Đối thủ của Vinfast President là dòng xe nào?
Vinfast President có 2 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Lexus GX460, BMW X7.

Xem thêm câu hỏi về Vinfast President

VINFAST ĐANG BÁN

Màu xe Vinfast President

Vinfast President 2021 Màu TímVinfast President 2021 Màu ĐenVinfast President 2021 Màu Tím đỏVinfast President 2021 Màu Xanh trờiVinfast President 2021 Màu Xám ngọc
Màu Tím

Mua xe Vinfast President mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Vinfast President trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

90.974.880 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Vinfast President?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Vinfast

Nổi bật
Sắp ra mắt