Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022

Volkswagen Beetle 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.469.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 1

Volkswagen Beetle 2022

Hình 1 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 2

Volkswagen Beetle 2022

Hình 2 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 3

Volkswagen Beetle 2022

Hình 3 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 4

Volkswagen Beetle 2022

Hình 4 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 5

Volkswagen Beetle 2022

Hình 5 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 6

Volkswagen Beetle 2022

Hình 6 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 7

Volkswagen Beetle 2022

Hình 7 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 8

Volkswagen Beetle 2022

Hình 8 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 9

Volkswagen Beetle 2022

Hình 9 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 10

Volkswagen Beetle 2022

Hình 10 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 11

Volkswagen Beetle 2022

Hình 11 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 12

Volkswagen Beetle 2022

Hình 12 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 13

Volkswagen Beetle 2022

Hình 13 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 14

Volkswagen Beetle 2022

Hình 14 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 15

Volkswagen Beetle 2022

Hình 15 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 16

Volkswagen Beetle 2022

Hình 16 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 17

Volkswagen Beetle 2022

Hình 17 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 18

Volkswagen Beetle 2022

Hình 18 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 19

Volkswagen Beetle 2022

Hình 19 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 20

Volkswagen Beetle 2022

Hình 20 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 21

Volkswagen Beetle 2022

Hình 21 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 22

Volkswagen Beetle 2022

Hình 22 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 23

Volkswagen Beetle 2022

Hình 23 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 24

Volkswagen Beetle 2022

Hình 24 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 25

Volkswagen Beetle 2022

Hình 25 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 26

Volkswagen Beetle 2022

Hình 26 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 27

Volkswagen Beetle 2022

Hình 27 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 28

Volkswagen Beetle 2022

Hình 28 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 29

Volkswagen Beetle 2022

Hình 29 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 30

Volkswagen Beetle 2022

Hình 30 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 31

Volkswagen Beetle 2022

Hình 31 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 32

Volkswagen Beetle 2022

Hình 32 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 33

Volkswagen Beetle 2022

Hình 33 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 34

Volkswagen Beetle 2022

Hình 34 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 35

Volkswagen Beetle 2022

Hình 35 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 36

Volkswagen Beetle 2022

Hình 36 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 37

Volkswagen Beetle 2022

Hình 37 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 38

Volkswagen Beetle 2022

Hình 38 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 39

Volkswagen Beetle 2022

Hình 39 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 40

Volkswagen Beetle 2022

Hình 40 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 41

Volkswagen Beetle 2022

Hình 41 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 42

Volkswagen Beetle 2022

Hình 42 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 43

Volkswagen Beetle 2022

Hình 43 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 44

Volkswagen Beetle 2022

Hình 44 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 45

Volkswagen Beetle 2022

Hình 45 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 46

Volkswagen Beetle 2022

Hình 46 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 47

Volkswagen Beetle 2022

Hình 47 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 48

Volkswagen Beetle 2022

Hình 48 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 49

Volkswagen Beetle 2022

Hình 49 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 50

Volkswagen Beetle 2022

Hình 50 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 51

Volkswagen Beetle 2022

Hình 51 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2022 hình 52

Volkswagen Beetle 2022

Hình 52 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 53

Volkswagen Beetle 2020

Hình 53 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 54

Volkswagen Beetle 2020

Hình 54 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 55

Volkswagen Beetle 2020

Hình 55 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 56

Volkswagen Beetle 2020

Hình 56 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 57

Volkswagen Beetle 2020

Hình 57 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 58

Volkswagen Beetle 2020

Hình 58 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 59

Volkswagen Beetle 2020

Hình 59 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 60

Volkswagen Beetle 2020

Hình 60 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 61

Volkswagen Beetle 2020

Hình 61 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 62

Volkswagen Beetle 2020

Hình 62 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 63

Volkswagen Beetle 2020

Hình 63 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 64

Volkswagen Beetle 2020

Hình 64 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 65

Volkswagen Beetle 2020

Hình 65 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2020 hình 66

Volkswagen Beetle 2020

Hình 66 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 67

Volkswagen Beetle 2019

Hình 67 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 68

Volkswagen Beetle 2019

Hình 68 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 69

Volkswagen Beetle 2019

Hình 69 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 70

Volkswagen Beetle 2019

Hình 70 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 71

Volkswagen Beetle 2019

Hình 71 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 72

Volkswagen Beetle 2019

Hình 72 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 73

Volkswagen Beetle 2019

Hình 73 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 74

Volkswagen Beetle 2019

Hình 74 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 75

Volkswagen Beetle 2019

Hình 75 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 76

Volkswagen Beetle 2019

Hình 76 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 77

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 77

Volkswagen Beetle 2019

Hình 77 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 78

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 78

Volkswagen Beetle 2019

Hình 78 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 79

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 79

Volkswagen Beetle 2019

Hình 79 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 80

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 80

Volkswagen Beetle 2019

Hình 80 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 81

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 81

Volkswagen Beetle 2019

Hình 81 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 82

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 82

Volkswagen Beetle 2019

Hình 82 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 83

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 83

Volkswagen Beetle 2019

Hình 83 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 84

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 84

Volkswagen Beetle 2019

Hình 84 / 85
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 85

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Beetle 2019 hình 85

Volkswagen Beetle 2019

Hình 85 / 85

Các phiên bản của Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle 2.0 Dune

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.469.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volkswagen Beetle

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Beetle

Giá lăn bánh của Volkswagen Beetle 2022 là bao nhiêu?
Giá Beetle lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 641 triệu cho bản 2.0 Dune. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Beetle hay Cooper xe nào tốt hơn?
Giá Beetle niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 469 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá Cooper bắt đầu từ 1 tỷ 529 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1499 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Beetle 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Beetle 2022 tại thị trường Việt Nam có 4 màu gồm White Silver Metallic, Pure White, Platinum Grey Metallic, Deep Black Pearl, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Beetle 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Beetle là mẫu xe Hatchback 4 chỗ.
Volkswagen Beetle có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Beetle 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Beetle 2.0 Dune (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Beetle là dòng xe nào?
Volkswagen Beetle có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng C gồm: Hyundai Veloster, Volvo V40, MINI Cooper.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Beetle

Màu xe Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle 2022 Màu White Silver MetallicVolkswagen Beetle 2022 Màu Pure WhiteVolkswagen Beetle 2022 Màu Platinum Grey MetallicVolkswagen Beetle 2022 Màu Deep Black Pearl
Màu White Silver Metallic

Mua xe Volkswagen Beetle mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Beetle trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

29.098.671 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Beetle?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt