Hình ảnh Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat 2020
8.4/10 điểm
Giá bán: 1.266.000.000 đ - 1.480.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Passat 2020 mới nhất. Xe Passat có 101 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volkswagen Passat 2020 có sẵn 9 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 1

Volkswagen Passat 2020

Hình 1 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 2

Volkswagen Passat 2020

Hình 2 / 101
Manganese

Manganese

Volkswagen Passat 2020

Hình 3 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 3

Volkswagen Passat 2020

Hình 4 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 4

Volkswagen Passat 2020

Hình 5 / 101
Urano

Urano

Volkswagen Passat 2020

Hình 6 / 101
Aquamarine

Aquamarine

Volkswagen Passat 2020

Hình 7 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 5

Volkswagen Passat 2020

Hình 8 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 6

Volkswagen Passat 2020

Hình 9 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 7

Volkswagen Passat 2020

Hình 10 / 101
Oryx

Oryx

Volkswagen Passat 2020

Hình 11 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 8

Volkswagen Passat 2020

Hình 12 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 9

Volkswagen Passat 2020

Hình 13 / 101
Pure

Pure

Volkswagen Passat 2020

Hình 14 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 10

Volkswagen Passat 2020

Hình 15 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 11

Volkswagen Passat 2020

Hình 16 / 101
Tamarind

Tamarind

Volkswagen Passat 2020

Hình 17 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 12

Volkswagen Passat 2020

Hình 18 / 101
Tornado

Tornado

Volkswagen Passat 2020

Hình 19 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 13

Volkswagen Passat 2020

Hình 20 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 14

Volkswagen Passat 2020

Hình 21 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 15

Volkswagen Passat 2020

Hình 22 / 101
Pyrit

Pyrit

Volkswagen Passat 2020

Hình 23 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 16

Volkswagen Passat 2020

Hình 24 / 101
Reflex

Reflex

Volkswagen Passat 2020

Hình 25 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 17

Volkswagen Passat 2020

Hình 26 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 18

Volkswagen Passat 2020

Hình 27 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 19

Volkswagen Passat 2020

Hình 28 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 20

Volkswagen Passat 2020

Hình 29 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 21

Volkswagen Passat 2020

Hình 30 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 22

Volkswagen Passat 2020

Hình 31 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 23

Volkswagen Passat 2020

Hình 32 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 24

Volkswagen Passat 2020

Hình 33 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Passat 2020 hình 25

Volkswagen Passat 2020

Hình 34 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 26

Volkswagen Passat 2022

Hình 35 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 27

Volkswagen Passat 2022

Hình 36 / 101
White Pure

White Pure

Volkswagen Passat 2022

Hình 37 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 28

Volkswagen Passat 2022

Hình 38 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 29

Volkswagen Passat 2022

Hình 39 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 30

Volkswagen Passat 2022

Hình 40 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 31

Volkswagen Passat 2022

Hình 41 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 32

Volkswagen Passat 2022

Hình 42 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 33

Volkswagen Passat 2022

Hình 43 / 101
Nâu xẫm

Nâu xẫm

Volkswagen Passat 2022

Hình 44 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 34

Volkswagen Passat 2022

Hình 45 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 35

Volkswagen Passat 2022

Hình 46 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 36

Volkswagen Passat 2022

Hình 47 / 101
Tím đen

Tím đen

Volkswagen Passat 2022

Hình 48 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 37

Volkswagen Passat 2022

Hình 49 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 38

Volkswagen Passat 2022

Hình 50 / 101
Xám bạc

Xám bạc

Volkswagen Passat 2022

Hình 51 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 39

Volkswagen Passat 2022

Hình 52 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 40

Volkswagen Passat 2022

Hình 53 / 101
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Passat 2022

Hình 54 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 41

Volkswagen Passat 2022

Hình 55 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 42

Volkswagen Passat 2022

Hình 56 / 101
Red Tornado

Red Tornado

Volkswagen Passat 2022

Hình 57 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 43

Volkswagen Passat 2022

Hình 58 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 44

Volkswagen Passat 2022

Hình 59 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 45

Volkswagen Passat 2022

Hình 60 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 46

Volkswagen Passat 2022

Hình 61 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 47

Volkswagen Passat 2022

Hình 62 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 48

Volkswagen Passat 2022

Hình 63 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 49

Volkswagen Passat 2022

Hình 64 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 50

Volkswagen Passat 2022

Hình 65 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 51

Volkswagen Passat 2022

Hình 66 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 52

Volkswagen Passat 2022

Hình 67 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 53

Volkswagen Passat 2022

Hình 68 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 54

Volkswagen Passat 2022

Hình 69 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 55

Volkswagen Passat 2022

Hình 70 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 56

Volkswagen Passat 2022

Hình 71 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 57

Volkswagen Passat 2022

Hình 72 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 58

Volkswagen Passat 2022

Hình 73 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 59

Volkswagen Passat 2022

Hình 74 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 60

Volkswagen Passat 2022

Hình 75 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 61

Volkswagen Passat 2022

Hình 76 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 62

Volkswagen Passat 2022

Hình 77 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 63

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 63

Volkswagen Passat 2022

Hình 78 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 64

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 64

Volkswagen Passat 2022

Hình 79 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 65

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 65

Volkswagen Passat 2022

Hình 80 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 66

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 66

Volkswagen Passat 2022

Hình 81 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 67

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 67

Volkswagen Passat 2022

Hình 82 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 68

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 68

Volkswagen Passat 2022

Hình 83 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 69

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 69

Volkswagen Passat 2022

Hình 84 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 70

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 70

Volkswagen Passat 2022

Hình 85 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 71

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 71

Volkswagen Passat 2022

Hình 86 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 72

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 72

Volkswagen Passat 2022

Hình 87 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 73

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 73

Volkswagen Passat 2022

Hình 88 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 74

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 74

Volkswagen Passat 2022

Hình 89 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 75

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 75

Volkswagen Passat 2022

Hình 90 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 76

Hình ảnh Volkswagen Passat 2022 hình 76

Volkswagen Passat 2022

Hình 91 / 101
Pure White

Pure White

Volkswagen Passat 2019

Hình 92 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 77

Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 77

Volkswagen Passat 2019

Hình 93 / 101
Deep Black Pearl Metallic

Deep Black Pearl Metallic

Volkswagen Passat 2019

Hình 94 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 78

Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 78

Volkswagen Passat 2019

Hình 95 / 101
Fortana Red Metallic

Fortana Red Metallic

Volkswagen Passat 2019

Hình 96 / 101
Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 79

Hình ảnh Volkswagen Passat 2019 hình 79

Volkswagen Passat 2019

Hình 97 / 101
Platinum Gray Metallic

Platinum Gray Metallic

Volkswagen Passat 2019

Hình 98 / 101
Reflex Silver Metallic

Reflex Silver Metallic

Volkswagen Passat 2019

Hình 99 / 101
Tourmaline Blue Metallic

Tourmaline Blue Metallic

Volkswagen Passat 2019

Hình 100 / 101
Urano Gray

Urano Gray

Volkswagen Passat 2019

Hình 101 / 101

Các phiên bản của Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat GP

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.266.000.000 VND

Volkswagen Passat 1.8 TSI Blue Motion Comfort

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.480.000.000 VND

Volkswagen Passat 1.8 TSI Blue Motion

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.480.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Passat

Vinfast Lux A2.0
1 tỷ 115 triệu - 1 tỷ 358 triệu
Mazda 6
819 triệu - 1 tỷ 175 triệu
Toyota Camry
1 tỷ 029 triệu - 1 tỷ 235 triệu
Honda Accord
1 tỷ 198 triệu - 1 tỷ 390 triệu

Màu xe Volkswagen Passat 2020

Volkswagen Passat 2020 Màu ManganeseVolkswagen Passat 2020 Màu UranoVolkswagen Passat 2020 Màu AquamarineVolkswagen Passat 2020 Màu OryxVolkswagen Passat 2020 Màu Pure
Màu Manganese

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt