Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022

Volkswagen Polo Hatchback 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 695.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback mới nhất. Xe Polo Hatchback có 85 hình ảnh ngoại thất & nội thất. Ngoài ra, Volkswagen Polo Hatchback có sẵn 5 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 1

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 1 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 2

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 2 / 85
Đỏ

Đỏ

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 3 / 85
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 4 / 85
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 5 / 85
Đồng

Đồng

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 6 / 85
Xám

Xám

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 7 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 3

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 8 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 4

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 9 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 5

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 10 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 6

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 11 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 7

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 12 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 8

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 13 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 9

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 14 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 10

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 15 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 11

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 16 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 12

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 17 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 13

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 18 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 14

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 19 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 15

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 20 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 16

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 21 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 17

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 22 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 18

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 23 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 19

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 24 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 20

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 25 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 21

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 26 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 22

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 27 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 23

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 28 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 24

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 29 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 25

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 30 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 26

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 31 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 27

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 32 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 28

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 33 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2022 hình 29

Volkswagen Polo Hatchback 2022

Hình 34 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 30

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 35 / 85
Pure

Pure

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 36 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 31

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 37 / 85
Reflex

Reflex

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 38 / 85
Iron Grey

Iron Grey

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 39 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 32

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 40 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 33

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 41 / 85
Horizon Blue (BBL)

Horizon Blue (BBL)

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 42 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 34

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 43 / 85
Space Blue

Space Blue

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 44 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 35

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 45 / 85
Yellow

Yellow

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 46 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 36

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 47 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 37

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 48 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 38

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 49 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 39

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 50 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 40

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 51 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 41

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 52 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 42

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 53 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 43

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 54 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 44

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 55 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 45

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 56 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 46

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 57 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 47

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 58 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 48

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 59 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 49

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 60 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 50

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 61 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 51

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 62 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 52

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 63 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 53

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 64 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 54

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 65 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 55

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 66 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 56

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 67 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 57

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 68 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 58

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 69 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 59

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 70 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 60

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 71 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 61

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 72 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 62

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 73 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 63

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 63

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 74 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 64

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 64

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 75 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 65

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 65

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 76 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 66

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 66

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 77 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 67

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 67

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 78 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 68

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 68

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 79 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 69

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 69

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 80 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 70

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 70

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 81 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 71

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 71

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 82 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 72

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 72

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 83 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 73

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 73

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 84 / 85
Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 74

Hình ảnh Volkswagen Polo Hatchback 2020 hình 74

Volkswagen Polo Hatchback 2020

Hình 85 / 85

Các phiên bản của Volkswagen Polo Hatchback

Volkswagen Polo Hatchback 1.6 E Comfortline

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

695.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Polo Hatchback

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Polo Hatchback

Giá lăn bánh của Volkswagen Polo Hatchback 2022 là bao nhiêu?
Giá Polo Hatchback lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 778 triệu cho bản 1.6 E Comfortline. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Polo Hatchback hay Yaris xe nào tốt hơn?
Giá Polo Hatchback niêm yết bắt đầu từ 695 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1598 cc. Trong khi giá Yaris bắt đầu từ 668 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1496 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Polo Hatchback 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Polo Hatchback 2022 tại thị trường Việt Nam có 5 màu gồm Đỏ, Xanh ngọc, Xanh trời, Đồng, Xám, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Polo Hatchback 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Polo Hatchback là mẫu xe Hatchback 5 chỗ.
Volkswagen Polo Hatchback có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Polo Hatchback 2022 đang có 1 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Polo Hatchback 1.6 E Comfortline (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Polo Hatchback là dòng xe nào?
Volkswagen Polo Hatchback có 4 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Hatchback Hạng B gồm: Toyota Yaris, Mazda 2 Hatchback, Ford Fiesta Hatchback, Audi A1.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Polo Hatchback

Màu xe Volkswagen Polo Hatchback

Volkswagen Polo Hatchback 2022 Màu ĐỏVolkswagen Polo Hatchback 2022 Màu Xanh ngọcVolkswagen Polo Hatchback 2022 Màu Xanh trờiVolkswagen Polo Hatchback 2022 Màu ĐồngVolkswagen Polo Hatchback 2022 Màu Xám
Màu Đỏ

Mua xe Volkswagen Polo Hatchback mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Polo Hatchback trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

13.787.041 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Polo Hatchback?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt