Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020

Volkswagen Tiguan 2020
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.699.000.000 đ - 1.869.000.000 đ
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 1

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 1 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 2

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 2 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 3

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 3 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 4

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 4 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 5

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 5 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 6

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 6 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 7

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 7 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 8

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 8 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 9

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 9 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 10

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 10 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 11

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 11 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 12

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 12 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 13

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 13 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2020 hình 14

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 14 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 15

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 15 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 16

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 16 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 17

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 17 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 18

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 18 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 19

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 19 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 20

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 20 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 21

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 21 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 22

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 22 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 23

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 23 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 24

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 24 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 25

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 25 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 26

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 26 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 27

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 27 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 28

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 28 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 29

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 29 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 30

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 30 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 31

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 31 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 32

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 32 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 33

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 33 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 34

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 34 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 35

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 35 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 36

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 36 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 37

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 37 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 38

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 38 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 39

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 39 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 40

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 40 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 41

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 41 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 42

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 42 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 43

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 43 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 44

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 44 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 45

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 45 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 46

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 46 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 47

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 47 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 48

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 48 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 49

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 49 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 50

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 50 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 51

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 51 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 52

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 52 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 53

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 53 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 54

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 54 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 55

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 55

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 55 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 56

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 56

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 56 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 57

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 57

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 57 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 58

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 58

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 58 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 59

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 59

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 59 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 60

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 60

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 60 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 61

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 61

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 61 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 62

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 62

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 62 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 63

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 63

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 63 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 64

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 64

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 64 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 65

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 65

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 65 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 66

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 66

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 66 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 67

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 67

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 67 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 68

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 68

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 68 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 69

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 69

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 69 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 70

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 70

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 70 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 71

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 71

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 71 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 72

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 72

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 72 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 73

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 73

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 73 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 74

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2022 hình 74

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 74 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2019 hình 75

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2019 hình 75

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 75 / 76
Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2019 hình 76

Hình ảnh ngoại thất Volkswagen Tiguan 2019 hình 76

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 76 / 76

Bài viết về Volkswagen Tiguan

VW Tiguan 2021 thế hệ mới ra mắt, giá từ 1,7 tỷ đồng
Hai phiên bản VW Tiguan Luxury S và Elegance thế hệ nâng cấp chính thức được Volkswagen Việt Nam phân phối có giá từ 1,699 tỷ đồng.
Blog xe 9 thg 1, 2021
Volkswagen Tiguan R có phải là chiếc xe gia đình tối ưu?
Volkswagen có thể đang chuyển hướng sang sản xuất xe hybrid và xe điện, nhưng điều đó không ngăn được nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Wolfsburg trong việc sản xuất xe...
Blog xe 27 thg 11, 2020
Volkswagen Tiguan 2021 ra mắt thế hệ thứ hai cải tiến về công nghệ
Mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ gọn (SUV) hàng đầu thế hệ thứ hai của Volkswagen Tiguan đã được ra mắt chính thức. Mẫu xe mới 2021 đặc trưng bởi một hệ thống tiên...
Blog xe 1 thg 7, 2020

Các phiên bản của Volkswagen Tiguan 2020

Volkswagen Tiguan Allspace

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.699.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Topline

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.799.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Allspace Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.849.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Luxury S

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.869.000.000 VND

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volkswagen Tiguan

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu
BMW X3
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Hyundai SantaFe
995 triệu - 1 tỷ 340 triệu

Màu xe Volkswagen Tiguan 2020

Volkswagen Tiguan 2020 Màu Titanium BeigeVolkswagen Tiguan 2020 Màu Deep BlackVolkswagen Tiguan 2020 Màu Night BlueVolkswagen Tiguan 2020 Màu Toffee BrownVolkswagen Tiguan 2020 Màu Urano Grey
Màu Titanium Beige

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt