Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022

Volkswagen Tiguan 2022
8.5/10 điểm
Giá bán: 1.290.000.000 đ - 1.849.000.000 đ

Xem hình ảnh Volkswagen Tiguan mới nhất. Xe Tiguan có 135 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volkswagen Tiguan có sẵn 8 màu sắc khác nhau.

Trăng

Trăng

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 1 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 1

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 1

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 2 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 2

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 2

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 3 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 3

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 3

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 4 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 4

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 4

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 5 / 135
Đen

Đen

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 6 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 5

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 5

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 7 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 6

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 6

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 8 / 135
Đỏ

Đỏ

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 9 / 135
Xanh trời

Xanh trời

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 10 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 7

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 7

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 11 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 8

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 8

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 12 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 9

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 9

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 13 / 135
Cam

Cam

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 14 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 10

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 10

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 15 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 11

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 11

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 16 / 135
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 17 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 12

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 12

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 18 / 135
Trắng ngọc

Trắng ngọc

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 19 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 13

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 13

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 20 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 14

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 14

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 21 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 15

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 15

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 22 / 135
Xanh ngọc

Xanh ngọc

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 23 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 16

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 16

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 24 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 17

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 17

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 25 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 18

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 18

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 26 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 19

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 19

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 27 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 20

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 20

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 28 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 21

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 21

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 29 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 22

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 22

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 30 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 23

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 23

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 31 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 24

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 24

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 32 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 25

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 25

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 33 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 26

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 26

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 34 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 27

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 27

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 35 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 28

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 28

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 36 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 29

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 29

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 37 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 30

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 30

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 38 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 31

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 31

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 39 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 32

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 32

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 40 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 33

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 33

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 41 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 34

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 34

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 42 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 35

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 35

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 43 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 36

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 36

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 44 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 37

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 37

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 45 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 38

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 38

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 46 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 39

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 39

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 47 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 40

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 40

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 48 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 41

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 41

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 49 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 42

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 42

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 50 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 43

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 43

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 51 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 44

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 44

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 52 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 45

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 45

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 53 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 46

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 46

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 54 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 47

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 47

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 55 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 48

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 48

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 56 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 49

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 49

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 57 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 50

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 50

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 58 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 51

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 51

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 59 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 52

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 52

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 60 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 53

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 53

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 61 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 54

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 54

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 62 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 55

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 55

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 63 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 56

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 56

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 64 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 57

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 57

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 65 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 58

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 58

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 66 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 59

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 59

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 67 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 60

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 60

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 68 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 61

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 61

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 69 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 62

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 62

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 70 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 63

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 63

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 71 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 64

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 64

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 72 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 65

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 65

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 73 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 66

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 66

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 74 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 67

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 67

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 75 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 68

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 68

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 76 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 69

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 69

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 77 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 70

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 70

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 78 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 71

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 71

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 79 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 72

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 72

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 80 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 73

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 73

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 81 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 74

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 74

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 82 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 75

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 75

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 83 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 76

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 76

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 84 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 77

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 77

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 85 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 78

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 78

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 86 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 79

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 79

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 87 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 80

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 80

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 88 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 81

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 81

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 89 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 82

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 82

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 90 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 83

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2022 hình 83

Volkswagen Tiguan 2022

Hình 91 / 135
Titanium Beige

Titanium Beige

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 92 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 84

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 84

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 93 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 85

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 85

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 94 / 135
Deep Black

Deep Black

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 95 / 135
Night Blue

Night Blue

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 96 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 86

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 86

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 97 / 135
Toffee Brown

Toffee Brown

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 98 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 87

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 87

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 99 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 88

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 88

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 100 / 135
Urano Grey

Urano Grey

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 101 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 89

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 89

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 102 / 135
Ruby Red

Ruby Red

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 103 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 90

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 90

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 104 / 135
Reflex Silver

Reflex Silver

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 105 / 135
Tungsten Silver

Tungsten Silver

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 106 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 91

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 91

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 107 / 135
Pure

Pure

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 108 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 92

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 92

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 109 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 93

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 93

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 110 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 94

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 94

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 111 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 95

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 95

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 112 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 96

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 96

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 113 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 97

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 97

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 114 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 98

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 98

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 115 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 99

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 99

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 116 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 100

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 100

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 117 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 101

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 101

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 118 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 102

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 102

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 119 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 103

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 103

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 120 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 104

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 104

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 121 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 105

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 105

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 122 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 106

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 106

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 123 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 107

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 107

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 124 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 108

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2020 hình 108

Volkswagen Tiguan 2020

Hình 125 / 135
Pure White

Pure White

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 126 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2019 hình 109

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2019 hình 109

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 127 / 135
Cardinal Red Metallic

Cardinal Red Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 128 / 135
Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2019 hình 110

Hình ảnh Volkswagen Tiguan 2019 hình 110

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 129 / 135
Dark Moss Green Metallic

Dark Moss Green Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 130 / 135
Deep Black Pearl Metallic

Deep Black Pearl Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 131 / 135
Habanero Orange Metallic

Habanero Orange Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 132 / 135
Platinum Gray Metallic

Platinum Gray Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 133 / 135
Silk Blue Metallic

Silk Blue Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 134 / 135
White Silver Metallic

White Silver Metallic

Volkswagen Tiguan 2019

Hình 135 / 135

Bài viết về Volkswagen Tiguan

VW Tiguan 2021 thế hệ mới ra mắt, giá từ 1,7 tỷ đồng
Hai phiên bản VW Tiguan Luxury S và Elegance thế hệ nâng cấp chính thức được Volkswagen Việt Nam phân phối có giá từ 1,699 tỷ đồng.
Blog xe 9 thg 1, 2021
Volkswagen Tiguan R có phải là chiếc xe gia đình tối ưu?
Volkswagen có thể đang chuyển hướng sang sản xuất xe hybrid và xe điện, nhưng điều đó không ngăn được nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Wolfsburg trong việc sản xuất xe...
Blog xe 27 thg 11, 2020
Volkswagen Tiguan 2021 ra mắt thế hệ thứ hai cải tiến về công nghệ
Mẫu xe thể thao đa dụng nhỏ gọn (SUV) hàng đầu thế hệ thứ hai của Volkswagen Tiguan đã được ra mắt chính thức. Mẫu xe mới 2021 đặc trưng bởi một hệ thống tiên...
Blog xe 1 thg 7, 2020

Các phiên bản của Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.290.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Allspace

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.699.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Allspace (nâng cấp)

Nhập khẩu, Xăng, Vô cấp tự động

1.729.000.000 VND

Volkswagen Tiguan Allspace Luxury

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

1.849.000.000 VND

Hình ảnh xe đối thủ Volkswagen Tiguan

Honda CR-V
958 triệu - 1 tỷ 138 triệu
Mercedes-Benz GLC 200
1 tỷ 684 triệu - 2 tỷ 040 triệu
Toyota RAV4
1 tỷ 100 triệu - 1 tỷ 200 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volkswagen Tiguan

Giá lăn bánh của Volkswagen Tiguan 2022 là bao nhiêu?
Giá Tiguan lăn bánh ở Việt Nam bắt đầu từ 1 tỷ 442 triệu cho bản 2.0 TSI và tăng lên đến 1 tỷ 442 triệu cho phiên bản cao nhất. Giá lăn bánh bao gồm giá xuất xưởng, phí trước bạ, bảo hiểm, thuế và biển số...
Nên mua Tiguan hay CR-V xe nào tốt hơn?
Giá Tiguan niêm yết bắt đầu từ 1 tỷ 290 triệu tại showroom ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. Trong khi giá CR-V bắt đầu từ 998 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1498 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volkswagen Tiguan 2022 có bao nhiêu màu?
Xe Volkswagen Tiguan 2022 tại thị trường Việt Nam có 8 màu gồm Trăng, Đen, Đỏ, Xanh trời, Cam, Xanh ngọc, Trắng ngọc, Xanh ngọc, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Volkswagen Tiguan 2022 có bao nhiêu chỗ ngồi?
Volkswagen Tiguan là mẫu xe SUV 7 chỗ.
Volkswagen Tiguan có bao nhiêu phiên bản đang bán?
Volkswagen Tiguan 2022 đang có 4 phiên bản đang bạn tại thì trường Việt Nam: Tiguan Allspace Luxury (Xăng), Tiguan Allspace (nâng cấp) (Xăng), Tiguan Allspace (Xăng) & Tiguan 2.0 TSI (Xăng).
Đối thủ của Volkswagen Tiguan là dòng xe nào?
Volkswagen Tiguan có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang gồm: Honda CR-V, Mercedes-Benz GLC 200, Toyota RAV4.

Xem thêm câu hỏi về Volkswagen Tiguan

VOLKSWAGEN TIGUAN ĐANG BÁN

Màu xe Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan 2022 Màu TrăngVolkswagen Tiguan 2022 Màu ĐenVolkswagen Tiguan 2022 Màu ĐỏVolkswagen Tiguan 2022 Màu Xanh trờiVolkswagen Tiguan 2022 Màu Cam
Màu Trăng

Mua xe Volkswagen Tiguan mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
  • Chọn xe & màu sắc
  • Đặt mua xe trực truyến
  • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volkswagen Tiguan trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Trả góp hàng tháng bắt đầu từ:

25.571.235 đ/tháng khi vay 60 tháng

Cần mua bảo hiểm xe Volkswagen Tiguan?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volkswagen

Nổi bật
Sắp ra mắt