Hình ảnh Volvo S60

Volvo S60 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo S60 mới nhất. Xe S60 có 95 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo S60 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo S60 2020

Hình 1 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 1

Volvo S60 2020

Hình 2 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 2

Volvo S60 2020

Hình 3 / 95
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo S60 2020

Hình 4 / 95
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo S60 2020

Hình 5 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 3

Volvo S60 2020

Hình 6 / 95
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo S60 2020

Hình 7 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 4

Volvo S60 2020

Hình 8 / 95
PINE GREY

PINE GREY

Volvo S60 2020

Hình 9 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 5

Volvo S60 2020

Hình 10 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 6

Volvo S60 2020

Hình 11 / 95
FUSION RED

FUSION RED

Volvo S60 2020

Hình 12 / 95
BIRCH LIGHT

BIRCH LIGHT

Volvo S60 2020

Hình 13 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 7

Volvo S60 2020

Hình 14 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 8

Volvo S60 2020

Hình 15 / 95
PEBBLE GREY

PEBBLE GREY

Volvo S60 2020

Hình 16 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 9

Volvo S60 2020

Hình 17 / 95
BURSTING BLUE

BURSTING BLUE

Volvo S60 2020

Hình 18 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 10

Volvo S60 2020

Hình 19 / 95
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo S60 2020

Hình 20 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 11

Volvo S60 2020

Hình 21 / 95
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo S60 2020

Hình 22 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 12

Volvo S60 2020

Hình 23 / 95
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo S60 2020

Hình 24 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 13

Volvo S60 2020

Hình 25 / 95
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo S60 2020

Hình 26 / 95
Black Black Stone

Black Black Stone

Volvo S60 2020

Hình 27 / 95
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 14

Volvo S60 2020

Hình 28 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 29 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 30 / 95
SAVILE GREY

SAVILE GREY

Volvo S60 2020

Hình 31 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 32 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 33 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 34 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 35 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 36 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 37 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 38 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 39 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 40 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 41 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 42 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 43 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 44 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 45 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 46 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 47 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 48 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 49 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 50 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 51 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 52 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 53 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 54 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 55 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 56 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 57 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 58 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 59 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 60 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 61 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 62 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 63 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 64 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 65 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 66 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 67 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 68 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 69 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 70 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 71 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 72 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 73 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 74 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 75 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 76 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 77 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 78 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 79 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 80 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 81 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 82 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 83 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 84 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 85 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 86 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 87 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 88 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 89 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 90 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 91 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 92 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 93 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 94 / 95
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 95 / 95

Các phiên bản của Volvo S60

Volvo S60 R-Design

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Volvo S60 Momentum

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Volvo S60 Inscription

Nhập khẩu, Xăng, Tự động

Liên hệ

Hình ảnh xe đối thủ Volvo S60

Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu

Câu hỏi thường gặp

Q. Volvo S60 2020 có bao nhiêu màu?
A.
Xe Volvo S60 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm BLACK STONE, CRYSTAL WHITE PEARL, OSMIUM GREY, DENIM BLUE, PINE GREY, FUSION RED, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, BRIGHT SILVER METALLIC, ICE WHITE, ONYX BLACK, Black Black Stone, SAVILE GREY, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình. Xem thêm
Q. Có phải xe Volvo S60 là xe 5 chỗ?
A.
Volvo S60 là mẫu xe 5 chỗ
Q. Dòng xe Volvo S60 2020 có bao nhiêu phiên bản tại thị trường Việt Nam?
A.
Volvo S60 2020 có khoảng 3 phiên bản như S60 R-Design (Xăng), S60 Momentum (Xăng) & S60 Inscription (Xăng). Xem thêm
Q. Đối thủ của Volvo S60 là dòng xe nào?
A.
Có 5 đối thủ đang đối đầu, cạnh tranh trực tiếp với Volvo S60 là những dòng xe trong phân khúc Hạng sang thuộc Mercedes-Benz, Infiniti, Audi, Jaguar như Mercedes-Benz C200, Infiniti Q50, Audi A4, Jaguar XE, BMW 330i

Xem thêm câu hỏi về Volvo S60

Mua xe ô tô từ đại lý

PEUGEOT 3008 LĂN BÁNH HẤP DẪN - CHỈ CẦN CHI TRƯỚC 199 TRIỆU ĐỒNG
Mua xe từ đại lý
Mitsubishi Xpander CROSS 2020 1.5L AT
Mua xe từ đại lý
670 triệu
2020
Tự động
Nhập khẩu
Xăng
Mitsubishi Xpander AT 1.5L 2020
Mua xe từ đại lý
620 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 200 4MT 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 039 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz GLC 300 GLC 300 2.0L 2020 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 399 triệu
2020
Tự động
Lắp ráp
Xăng
Mercedes-Benz E300 AMG 2.0L 2019 AT
Mua xe từ đại lý
2 tỷ 833 triệu
2019
Tự động
Lắp ráp
Xăng

Màu xe Volvo S60

Volvo S60 2020 Màu BLACK STONEVolvo S60 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo S60 2020 Màu OSMIUM GREYVolvo S60 2020 Màu DENIM BLUEVolvo S60 2020 Màu PINE GREY
Màu BLACK STONE

Tiện ích cho người mua xe

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
Sắp ra mắt