Hình ảnh Volvo S60 2021

Volvo S60 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo S60 mới nhất. Xe S60 có 153 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo S60 có sẵn 15 màu sắc khác nhau.

BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo S60 2020

Hình 1 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 1

Volvo S60 2020

Hình 2 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 2

Volvo S60 2020

Hình 3 / 153
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo S60 2020

Hình 4 / 153
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo S60 2020

Hình 5 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 3

Volvo S60 2020

Hình 6 / 153
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo S60 2020

Hình 7 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 4

Volvo S60 2020

Hình 8 / 153
PINE GREY

PINE GREY

Volvo S60 2020

Hình 9 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 5

Volvo S60 2020

Hình 10 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 6

Volvo S60 2020

Hình 11 / 153
FUSION RED

FUSION RED

Volvo S60 2020

Hình 12 / 153
BIRCH LIGHT

BIRCH LIGHT

Volvo S60 2020

Hình 13 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 7

Volvo S60 2020

Hình 14 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 8

Volvo S60 2020

Hình 15 / 153
PEBBLE GREY

PEBBLE GREY

Volvo S60 2020

Hình 16 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 9

Volvo S60 2020

Hình 17 / 153
BURSTING BLUE

BURSTING BLUE

Volvo S60 2020

Hình 18 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 10

Volvo S60 2020

Hình 19 / 153
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo S60 2020

Hình 20 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 11

Volvo S60 2020

Hình 21 / 153
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo S60 2020

Hình 22 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 12

Volvo S60 2020

Hình 23 / 153
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo S60 2020

Hình 24 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 13

Volvo S60 2020

Hình 25 / 153
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo S60 2020

Hình 26 / 153
Black Black Stone

Black Black Stone

Volvo S60 2020

Hình 27 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo S60 2020 hình 14

Volvo S60 2020

Hình 28 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 29 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 30 / 153
SAVILE GREY

SAVILE GREY

Volvo S60 2020

Hình 31 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 32 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 33 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 34 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 35 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 36 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 37 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 38 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 39 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 40 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 41 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 42 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 43 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 44 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 45 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 46 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 47 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 48 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 49 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 50 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 51 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 52 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 53 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 54 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 55 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 56 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 57 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 58 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 59 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 60 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 61 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 62 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 63 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior Primary

Volvo S60 2020

Hình 64 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 65 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 66 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất OEM Interior

Volvo S60 2020

Hình 67 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 68 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 69 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 70 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 71 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 72 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 73 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 74 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 75 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 76 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Front seat (full)

Volvo S60 2020

Hình 77 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 78 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Rear Interior Volume

Volvo S60 2020

Hình 79 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 80 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Steering Wheel

Volvo S60 2020

Hình 81 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 82 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 83 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Picture for colored media

Volvo S60 2020

Hình 84 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 85 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Center Stack

Volvo S60 2020

Hình 86 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh nội thất Interior Profile

Volvo S60 2020

Hình 87 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 88 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 89 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 90 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 91 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 92 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 93 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 94 / 153
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 95 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 15

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 15

Volvo S60 2019

Hình 96 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 16

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 16

Volvo S60 2019

Hình 97 / 153
Bright Silver Metallic

Bright Silver Metallic

Volvo S60 2019

Hình 98 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 17

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 17

Volvo S60 2019

Hình 99 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 18

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 18

Volvo S60 2019

Hình 100 / 153
Bursting Blue Metallic

Bursting Blue Metallic

Volvo S60 2019

Hình 101 / 153
Crystal White Pearl Metallic

Crystal White Pearl Metallic

Volvo S60 2019

Hình 102 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 19

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 19

Volvo S60 2019

Hình 103 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 20

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 20

Volvo S60 2019

Hình 104 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 21

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 21

Volvo S60 2019

Hình 105 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 22

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 22

Volvo S60 2019

Hình 106 / 153
Cyan Racing Blue

Cyan Racing Blue

Volvo S60 2019

Hình 107 / 153
Electric Silver Metallic

Electric Silver Metallic

Volvo S60 2019

Hình 108 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 23

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 23

Volvo S60 2019

Hình 109 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 24

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 24

Volvo S60 2019

Hình 110 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 25

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 25

Volvo S60 2019

Hình 111 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 26

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 26

Volvo S60 2019

Hình 112 / 153
Ice White

Ice White

Volvo S60 2019

Hình 113 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 27

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 27

Volvo S60 2019

Hình 114 / 153
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo S60 2019

Hình 115 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 28

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 28

Volvo S60 2019

Hình 116 / 153
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo S60 2019

Hình 117 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 29

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 29

Volvo S60 2019

Hình 118 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 30

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 30

Volvo S60 2019

Hình 119 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 31

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 31

Volvo S60 2019

Hình 120 / 153
Passion Red

Passion Red

Volvo S60 2019

Hình 121 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 32

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 32

Volvo S60 2019

Hình 122 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 33

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 33

Volvo S60 2019

Hình 123 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 34

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 34

Volvo S60 2019

Hình 124 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 35

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 35

Volvo S60 2019

Hình 125 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 36

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 36

Volvo S60 2019

Hình 126 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 37

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 37

Volvo S60 2019

Hình 127 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 38

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 38

Volvo S60 2019

Hình 128 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 39

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 39

Volvo S60 2019

Hình 129 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 40

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 40

Volvo S60 2019

Hình 130 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 41

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 41

Volvo S60 2019

Hình 131 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 42

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 42

Volvo S60 2019

Hình 132 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 43

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 43

Volvo S60 2019

Hình 133 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 44

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 44

Volvo S60 2019

Hình 134 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 45

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 45

Volvo S60 2019

Hình 135 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 46

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 46

Volvo S60 2019

Hình 136 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 47

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 47

Volvo S60 2019

Hình 137 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 48

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 48

Volvo S60 2019

Hình 138 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 49

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 49

Volvo S60 2019

Hình 139 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 50

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 50

Volvo S60 2019

Hình 140 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 51

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 51

Volvo S60 2019

Hình 141 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 52

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 52

Volvo S60 2019

Hình 142 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 53

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 53

Volvo S60 2019

Hình 143 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 54

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 54

Volvo S60 2019

Hình 144 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 55

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 55

Volvo S60 2019

Hình 145 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 56

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 56

Volvo S60 2019

Hình 146 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 57

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 57

Volvo S60 2019

Hình 147 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 58

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 58

Volvo S60 2019

Hình 148 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 59

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 59

Volvo S60 2019

Hình 149 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 60

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 60

Volvo S60 2019

Hình 150 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 61

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 61

Volvo S60 2019

Hình 151 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 62

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 62

Volvo S60 2019

Hình 152 / 153
Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 63

Hình ảnh Volvo S60 2019 hình 63

Volvo S60 2019

Hình 153 / 153

Hình ảnh xe đối thủ Volvo S60

Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu
BMW 330i
2 tỷ 159 triệu - 2 tỷ 459 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo S60

Volvo S60 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo S60 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm BLACK STONE, CRYSTAL WHITE PEARL, OSMIUM GREY, DENIM BLUE, PINE GREY, FUSION RED, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, BRIGHT SILVER METALLIC, ICE WHITE, ONYX BLACK, Black Black Stone, SAVILE GREY, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo S60 là dòng xe nào?
Volvo S60 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Mercedes-Benz C200, Infiniti Q50, Audi A4, Jaguar XE, BMW 330i.

Xem thêm câu hỏi về Volvo S60

Màu xe Volvo S60

Volvo S60 2020 Màu BLACK STONEVolvo S60 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo S60 2020 Màu OSMIUM GREYVolvo S60 2020 Màu DENIM BLUEVolvo S60 2020 Màu PINE GREY
Màu BLACK STONE

Mua xe Volvo S60 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo S60 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo S60?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC40
  1 tỷ 750
 • V60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá