Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2023

Volvo S60 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 1

Volvo S60 2020

Hình 1 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 2

Volvo S60 2020

Hình 2 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 3

Volvo S60 2020

Hình 3 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 4

Volvo S60 2020

Hình 4 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 5

Volvo S60 2020

Hình 5 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 6

Volvo S60 2020

Hình 6 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 7

Volvo S60 2020

Hình 7 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 8

Volvo S60 2020

Hình 8 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2020 hình 9

Volvo S60 2020

Hình 9 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 10 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 11 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 12 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 13 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 14 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 15 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 16 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 17 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 18 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 19 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 20 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 21 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 22 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Grille

Volvo S60 2020

Hình 23 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Rear Glamour

Volvo S60 2020

Hình 24 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Rear Profile

Volvo S60 2020

Hình 25 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 90 Degree Profile

Volvo S60 2020

Hình 26 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 27 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 28 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 29 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 30 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 31 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 32 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 33 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 34 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 35 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 36 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 37 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 38 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất OEM Exterior

Volvo S60 2020

Hình 39 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 40 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 41 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất 3/4 Front Glamour

Volvo S60 2020

Hình 42 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Trunk/Cargo Area/Pickup Box

Volvo S60 2020

Hình 43 / 82
Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020 hình ảnh ngoại thất Engine Bay

Volvo S60 2020

Hình 44 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 10

Volvo S60 2019

Hình 45 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 11

Volvo S60 2019

Hình 46 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 12

Volvo S60 2019

Hình 47 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 13

Volvo S60 2019

Hình 48 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 14

Volvo S60 2019

Hình 49 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 15

Volvo S60 2019

Hình 50 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 16

Volvo S60 2019

Hình 51 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 17

Volvo S60 2019

Hình 52 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 18

Volvo S60 2019

Hình 53 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 19

Volvo S60 2019

Hình 54 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 20

Volvo S60 2019

Hình 55 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 21

Volvo S60 2019

Hình 56 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 22

Volvo S60 2019

Hình 57 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 23

Volvo S60 2019

Hình 58 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 24

Volvo S60 2019

Hình 59 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 25

Volvo S60 2019

Hình 60 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 26

Volvo S60 2019

Hình 61 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 27

Volvo S60 2019

Hình 62 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 28

Volvo S60 2019

Hình 63 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 29

Volvo S60 2019

Hình 64 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 30

Volvo S60 2019

Hình 65 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 31

Volvo S60 2019

Hình 66 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 32

Volvo S60 2019

Hình 67 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 33

Volvo S60 2019

Hình 68 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 34

Volvo S60 2019

Hình 69 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 35

Volvo S60 2019

Hình 70 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 36

Volvo S60 2019

Hình 71 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 37

Volvo S60 2019

Hình 72 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 38

Volvo S60 2019

Hình 73 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 39

Volvo S60 2019

Hình 74 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 40

Volvo S60 2019

Hình 75 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 41

Volvo S60 2019

Hình 76 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 42

Volvo S60 2019

Hình 77 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 43

Volvo S60 2019

Hình 78 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 44

Volvo S60 2019

Hình 79 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 45

Volvo S60 2019

Hình 80 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 46

Volvo S60 2019

Hình 81 / 82
Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Volvo S60 2019 hình 47

Volvo S60 2019

Hình 82 / 82

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volvo S60

Mercedes-Benz C200
1 tỷ 479 triệu - 1 tỷ 729 triệu
BMW 330i
2 tỷ 159 triệu - 2 tỷ 459 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo S60

Volvo S60 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo S60 2020 tại thị trường Việt Nam có 15 màu gồm BLACK STONE, CRYSTAL WHITE PEARL, OSMIUM GREY, DENIM BLUE, PINE GREY, FUSION RED, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, BRIGHT SILVER METALLIC, ICE WHITE, ONYX BLACK, Black Black Stone, SAVILE GREY, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo S60 là dòng xe nào?
Volvo S60 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Sedan Hạng sang gồm: Mercedes-Benz C200, Infiniti Q50, Audi A4, Jaguar XE, BMW 330i.

Xem thêm câu hỏi về Volvo S60

Màu xe Volvo S60

Volvo S60 2020 Màu BLACK STONEVolvo S60 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo S60 2020 Màu OSMIUM GREYVolvo S60 2020 Màu DENIM BLUEVolvo S60 2020 Màu PINE GREY
Màu BLACK STONE

Mua xe Volvo S60 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo S60 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo S60?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá