Hình ảnh Volvo V60 2021

Volvo V60 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo V60 mới nhất. Xe V60 có 92 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo V60 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo V60 2020

Hình 1 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 1

Volvo V60 2020

Hình 2 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 2

Volvo V60 2020

Hình 3 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 3

Volvo V60 2020

Hình 4 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 4

Volvo V60 2020

Hình 5 / 92
SAVILE GREY

SAVILE GREY

Volvo V60 2020

Hình 6 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 5

Volvo V60 2020

Hình 7 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 6

Volvo V60 2020

Hình 8 / 92
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo V60 2020

Hình 9 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 7

Volvo V60 2020

Hình 10 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 8

Volvo V60 2020

Hình 11 / 92
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo V60 2020

Hình 12 / 92
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo V60 2020

Hình 13 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 9

Volvo V60 2020

Hình 14 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 10

Volvo V60 2020

Hình 15 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 11

Volvo V60 2020

Hình 16 / 92
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo V60 2020

Hình 17 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 12

Volvo V60 2020

Hình 18 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 13

Volvo V60 2020

Hình 19 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 14

Volvo V60 2020

Hình 20 / 92
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo V60 2020

Hình 21 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 15

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 15

Volvo V60 2020

Hình 22 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 16

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 16

Volvo V60 2020

Hình 23 / 92
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo V60 2020

Hình 24 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 17

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 17

Volvo V60 2020

Hình 25 / 92
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo V60 2020

Hình 26 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 18

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 18

Volvo V60 2020

Hình 27 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 19

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 19

Volvo V60 2020

Hình 28 / 92
PINE GREY

PINE GREY

Volvo V60 2020

Hình 29 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 20

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 20

Volvo V60 2020

Hình 30 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 21

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 21

Volvo V60 2020

Hình 31 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 22

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 22

Volvo V60 2020

Hình 32 / 92
FUSION RED

FUSION RED

Volvo V60 2020

Hình 33 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 23

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 23

Volvo V60 2020

Hình 34 / 92
BIRCH LIGHT

BIRCH LIGHT

Volvo V60 2020

Hình 35 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 24

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 24

Volvo V60 2020

Hình 36 / 92
PEBBLE GREY

PEBBLE GREY

Volvo V60 2020

Hình 37 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 25

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 25

Volvo V60 2020

Hình 38 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 26

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 26

Volvo V60 2020

Hình 39 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 27

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 27

Volvo V60 2020

Hình 40 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 28

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 28

Volvo V60 2020

Hình 41 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 29

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 29

Volvo V60 2020

Hình 42 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 30

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 30

Volvo V60 2020

Hình 43 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 31

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 31

Volvo V60 2020

Hình 44 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 32

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 32

Volvo V60 2020

Hình 45 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 33

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 33

Volvo V60 2020

Hình 46 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 34

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 34

Volvo V60 2020

Hình 47 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 35

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 35

Volvo V60 2020

Hình 48 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 36

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 36

Volvo V60 2020

Hình 49 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 37

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 37

Volvo V60 2020

Hình 50 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 38

Hình ảnh Volvo V60 2020 hình 38

Volvo V60 2020

Hình 51 / 92
Bursting Blue Metallic

Bursting Blue Metallic

Volvo V60 2019

Hình 52 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 39

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 39

Volvo V60 2019

Hình 53 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 40

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 40

Volvo V60 2019

Hình 54 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 41

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 41

Volvo V60 2019

Hình 55 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 42

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 42

Volvo V60 2019

Hình 56 / 92
Crystal White Pearl Metallic

Crystal White Pearl Metallic

Volvo V60 2019

Hình 57 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 43

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 43

Volvo V60 2019

Hình 58 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 44

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 44

Volvo V60 2019

Hình 59 / 92
Electric Silver Metallic

Electric Silver Metallic

Volvo V60 2019

Hình 60 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 45

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 45

Volvo V60 2019

Hình 61 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 46

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 46

Volvo V60 2019

Hình 62 / 92
Ice White

Ice White

Volvo V60 2019

Hình 63 / 92
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo V60 2019

Hình 64 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 47

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 47

Volvo V60 2019

Hình 65 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 48

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 48

Volvo V60 2019

Hình 66 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 49

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 49

Volvo V60 2019

Hình 67 / 92
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo V60 2019

Hình 68 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 50

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 50

Volvo V60 2019

Hình 69 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 51

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 51

Volvo V60 2019

Hình 70 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 52

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 52

Volvo V60 2019

Hình 71 / 92
Passion Red

Passion Red

Volvo V60 2019

Hình 72 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 53

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 53

Volvo V60 2019

Hình 73 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 54

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 54

Volvo V60 2019

Hình 74 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 55

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 55

Volvo V60 2019

Hình 75 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 56

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 56

Volvo V60 2019

Hình 76 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 57

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 57

Volvo V60 2019

Hình 77 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 58

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 58

Volvo V60 2019

Hình 78 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 59

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 59

Volvo V60 2019

Hình 79 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 60

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 60

Volvo V60 2019

Hình 80 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 61

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 61

Volvo V60 2019

Hình 81 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 62

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 62

Volvo V60 2019

Hình 82 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 63

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 63

Volvo V60 2019

Hình 83 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 64

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 64

Volvo V60 2019

Hình 84 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 65

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 65

Volvo V60 2019

Hình 85 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 66

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 66

Volvo V60 2019

Hình 86 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 67

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 67

Volvo V60 2019

Hình 87 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 68

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 68

Volvo V60 2019

Hình 88 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 69

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 69

Volvo V60 2019

Hình 89 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 70

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 70

Volvo V60 2019

Hình 90 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 71

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 71

Volvo V60 2019

Hình 91 / 92
Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 72

Hình ảnh Volvo V60 2019 hình 72

Volvo V60 2019

Hình 92 / 92

Hình ảnh xe đối thủ Volvo V60

Những câu hỏi thường gặp về Volvo V60

Volvo V60 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo V60 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm BLACK STONE, SAVILE GREY, ICE WHITE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, FUSION RED, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo V60 là dòng xe nào?
Volvo V60 có 3 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Wagon Hạng sang gồm: Subaru Outback, Infiniti Q50, Mercedes-Benz E200.

Xem thêm câu hỏi về Volvo V60

Màu xe Volvo V60

Volvo V60 2020 Màu BLACK STONEVolvo V60 2020 Màu SAVILE GREYVolvo V60 2020 Màu ICE WHITEVolvo V60 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo V60 2020 Màu BRIGHT SILVER METALLIC
Màu BLACK STONE

Mua xe Volvo V60 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo V60 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo V60?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC40
  1 tỷ 750
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • S60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá