Hình ảnh Volvo V90 2021

Volvo V90 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo V90 mới nhất. Xe V90 có 108 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo V90 có sẵn 13 màu sắc khác nhau.

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 1

Volvo V90 2020

Hình 1 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 2

Volvo V90 2020

Hình 2 / 108
BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo V90 2020

Hình 3 / 108
SAVILE GREY

SAVILE GREY

Volvo V90 2020

Hình 4 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 3

Volvo V90 2020

Hình 5 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 4

Volvo V90 2020

Hình 6 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 5

Volvo V90 2020

Hình 7 / 108
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo V90 2020

Hình 8 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 6

Volvo V90 2020

Hình 9 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 7

Volvo V90 2020

Hình 10 / 108
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo V90 2020

Hình 11 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 8

Volvo V90 2020

Hình 12 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 9

Volvo V90 2020

Hình 13 / 108
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo V90 2020

Hình 14 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 10

Volvo V90 2020

Hình 15 / 108
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo V90 2020

Hình 16 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 11

Volvo V90 2020

Hình 17 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 12

Volvo V90 2020

Hình 18 / 108
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo V90 2020

Hình 19 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 13

Volvo V90 2020

Hình 20 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 14

Volvo V90 2020

Hình 21 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 15

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 15

Volvo V90 2020

Hình 22 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 16

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 16

Volvo V90 2020

Hình 23 / 108
MUSSEL BLUE

MUSSEL BLUE

Volvo V90 2020

Hình 24 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 17

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 17

Volvo V90 2020

Hình 25 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 18

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 18

Volvo V90 2020

Hình 26 / 108
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo V90 2020

Hình 27 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 19

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 19

Volvo V90 2020

Hình 28 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 20

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 20

Volvo V90 2020

Hình 29 / 108
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo V90 2020

Hình 30 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 21

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 21

Volvo V90 2020

Hình 31 / 108
PINE GREY

PINE GREY

Volvo V90 2020

Hình 32 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 22

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 22

Volvo V90 2020

Hình 33 / 108
MAGIC BLUE

MAGIC BLUE

Volvo V90 2020

Hình 34 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 23

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 23

Volvo V90 2020

Hình 35 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 24

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 24

Volvo V90 2020

Hình 36 / 108
LUMINOUS SAND

LUMINOUS SAND

Volvo V90 2020

Hình 37 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 25

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 25

Volvo V90 2020

Hình 38 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 26

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 26

Volvo V90 2020

Hình 39 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 27

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 27

Volvo V90 2020

Hình 40 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 28

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 28

Volvo V90 2020

Hình 41 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 29

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 29

Volvo V90 2020

Hình 42 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 30

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 30

Volvo V90 2020

Hình 43 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 31

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 31

Volvo V90 2020

Hình 44 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 32

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 32

Volvo V90 2020

Hình 45 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 33

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 33

Volvo V90 2020

Hình 46 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 34

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 34

Volvo V90 2020

Hình 47 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 35

Hình ảnh Volvo V90 2020 hình 35

Volvo V90 2020

Hình 48 / 108
Bright Silver Metallic

Bright Silver Metallic

Volvo V90 2019

Hình 49 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 36

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 36

Volvo V90 2019

Hình 50 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 37

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 37

Volvo V90 2019

Hình 51 / 108
Black Stone

Black Stone

Volvo V90 2019

Hình 52 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 38

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 38

Volvo V90 2019

Hình 53 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 39

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 39

Volvo V90 2019

Hình 54 / 108
Bursting Blue Metallic

Bursting Blue Metallic

Volvo V90 2019

Hình 55 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 40

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 40

Volvo V90 2019

Hình 56 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 41

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 41

Volvo V90 2019

Hình 57 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 42

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 42

Volvo V90 2019

Hình 58 / 108
Crystal White Pearl Metallic

Crystal White Pearl Metallic

Volvo V90 2019

Hình 59 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 43

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 43

Volvo V90 2019

Hình 60 / 108
Denim Blue Metallic

Denim Blue Metallic

Volvo V90 2019

Hình 61 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 44

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 44

Volvo V90 2019

Hình 62 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 45

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 45

Volvo V90 2019

Hình 63 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 46

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 46

Volvo V90 2019

Hình 64 / 108
Electric Silver Metallic

Electric Silver Metallic

Volvo V90 2019

Hình 65 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 47

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 47

Volvo V90 2019

Hình 66 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 48

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 48

Volvo V90 2019

Hình 67 / 108
Ice White

Ice White

Volvo V90 2019

Hình 68 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 49

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 49

Volvo V90 2019

Hình 69 / 108
Luminous Sand Metallic

Luminous Sand Metallic

Volvo V90 2019

Hình 70 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 50

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 50

Volvo V90 2019

Hình 71 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 51

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 51

Volvo V90 2019

Hình 72 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 52

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 52

Volvo V90 2019

Hình 73 / 108
Maple Brown Metallic

Maple Brown Metallic

Volvo V90 2019

Hình 74 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 53

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 53

Volvo V90 2019

Hình 75 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 54

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 54

Volvo V90 2019

Hình 76 / 108
Mussel Blue Metallic

Mussel Blue Metallic

Volvo V90 2019

Hình 77 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 55

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 55

Volvo V90 2019

Hình 78 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 56

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 56

Volvo V90 2019

Hình 79 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 57

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 57

Volvo V90 2019

Hình 80 / 108
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo V90 2019

Hình 81 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 58

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 58

Volvo V90 2019

Hình 82 / 108
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo V90 2019

Hình 83 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 59

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 59

Volvo V90 2019

Hình 84 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 60

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 60

Volvo V90 2019

Hình 85 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 61

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 61

Volvo V90 2019

Hình 86 / 108
Passion Red

Passion Red

Volvo V90 2019

Hình 87 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 62

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 62

Volvo V90 2019

Hình 88 / 108
Pine Gray Metallic

Pine Gray Metallic

Volvo V90 2019

Hình 89 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 63

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 63

Volvo V90 2019

Hình 90 / 108
Savile Gray Metallic

Savile Gray Metallic

Volvo V90 2019

Hình 91 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 64

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 64

Volvo V90 2019

Hình 92 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 65

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 65

Volvo V90 2019

Hình 93 / 108
Twilight Bronze Metallic

Twilight Bronze Metallic

Volvo V90 2019

Hình 94 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 66

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 66

Volvo V90 2019

Hình 95 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 67

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 67

Volvo V90 2019

Hình 96 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 68

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 68

Volvo V90 2019

Hình 97 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 69

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 69

Volvo V90 2019

Hình 98 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 70

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 70

Volvo V90 2019

Hình 99 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 71

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 71

Volvo V90 2019

Hình 100 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 72

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 72

Volvo V90 2019

Hình 101 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 73

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 73

Volvo V90 2019

Hình 102 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 74

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 74

Volvo V90 2019

Hình 103 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 75

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 75

Volvo V90 2019

Hình 104 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 76

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 76

Volvo V90 2019

Hình 105 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 77

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 77

Volvo V90 2019

Hình 106 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 78

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 78

Volvo V90 2019

Hình 107 / 108
Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 79

Hình ảnh Volvo V90 2019 hình 79

Volvo V90 2019

Hình 108 / 108

Hình ảnh xe đối thủ Volvo V90

BMW M2
Đang cập nhật giá
Audi A6
2 tỷ 500 triệu - 3 tỷ
Mercedes-Benz E300
2 tỷ 833 triệu - 2 tỷ 950 triệu
Jaguar XF
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 280 triệu
BMW 520i
1 tỷ 999 triệu - 2 tỷ 389 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo V90

Nên mua V90 hay A6 xe nào tốt hơn?
Giá V90 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá A6 bắt đầu từ 2 tỷ 500 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1984 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo V90 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo V90 2020 tại thị trường Việt Nam có 13 màu gồm BLACK STONE, SAVILE GREY, ICE WHITE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, MUSSEL BLUE, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, MAGIC BLUE, LUMINOUS SAND, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo V90 là dòng xe nào?
Volvo V90 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Wagon Hạng sang gồm: BMW M2, Audi A6, Mercedes-Benz E300, Jaguar XF, BMW 520i.

Xem thêm câu hỏi về Volvo V90

Màu xe Volvo V90

Volvo V90 2020 Màu BLACK STONEVolvo V90 2020 Màu SAVILE GREYVolvo V90 2020 Màu ICE WHITEVolvo V90 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo V90 2020 Màu BRIGHT SILVER METALLIC
Màu BLACK STONE

Mua xe Volvo V90 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo V90 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo V90?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC40
  1 tỷ 750
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • S60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá