Hình ảnh Volvo XC60 2021

Volvo XC60 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo XC60 mới nhất. Xe XC60 có 101 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo XC60 có sẵn 11 màu sắc khác nhau.

BLACK STONE

BLACK STONE

Volvo XC60 2020

Hình 1 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 1

Volvo XC60 2020

Hình 2 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 2

Volvo XC60 2020

Hình 3 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 3

Volvo XC60 2020

Hình 4 / 101
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo XC60 2020

Hình 5 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 4

Volvo XC60 2020

Hình 6 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 5

Volvo XC60 2020

Hình 7 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 6

Volvo XC60 2020

Hình 8 / 101
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo XC60 2020

Hình 9 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 7

Volvo XC60 2020

Hình 10 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 8

Volvo XC60 2020

Hình 11 / 101
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo XC60 2020

Hình 12 / 101
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo XC60 2020

Hình 13 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 9

Volvo XC60 2020

Hình 14 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 10

Volvo XC60 2020

Hình 15 / 101
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo XC60 2020

Hình 16 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 11

Volvo XC60 2020

Hình 17 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 12

Volvo XC60 2020

Hình 18 / 101
BURSTING BLUE

BURSTING BLUE

Volvo XC60 2020

Hình 19 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 13

Volvo XC60 2020

Hình 20 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 14

Volvo XC60 2020

Hình 21 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 15

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 15

Volvo XC60 2020

Hình 22 / 101
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo XC60 2020

Hình 23 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 16

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 16

Volvo XC60 2020

Hình 24 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 17

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 17

Volvo XC60 2020

Hình 25 / 101
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo XC60 2020

Hình 26 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 18

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 18

Volvo XC60 2020

Hình 27 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 19

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 19

Volvo XC60 2020

Hình 28 / 101
PINE GREY

PINE GREY

Volvo XC60 2020

Hình 29 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 20

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 20

Volvo XC60 2020

Hình 30 / 101
FUSION RED

FUSION RED

Volvo XC60 2020

Hình 31 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 21

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 21

Volvo XC60 2020

Hình 32 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 22

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 22

Volvo XC60 2020

Hình 33 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 23

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 23

Volvo XC60 2020

Hình 34 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 24

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 24

Volvo XC60 2020

Hình 35 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 25

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 25

Volvo XC60 2020

Hình 36 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 26

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 26

Volvo XC60 2020

Hình 37 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 27

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 27

Volvo XC60 2020

Hình 38 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 28

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 28

Volvo XC60 2020

Hình 39 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 29

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 29

Volvo XC60 2020

Hình 40 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 30

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 30

Volvo XC60 2020

Hình 41 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 31

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 31

Volvo XC60 2020

Hình 42 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 32

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 32

Volvo XC60 2020

Hình 43 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 33

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 33

Volvo XC60 2020

Hình 44 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 34

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 34

Volvo XC60 2020

Hình 45 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 35

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 35

Volvo XC60 2020

Hình 46 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 36

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 36

Volvo XC60 2020

Hình 47 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 37

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 37

Volvo XC60 2020

Hình 48 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 38

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 38

Volvo XC60 2020

Hình 49 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 39

Hình ảnh Volvo XC60 2020 hình 39

Volvo XC60 2020

Hình 50 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 40

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 40

Volvo XC60 2019

Hình 51 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 41

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 41

Volvo XC60 2019

Hình 52 / 101
Crystal White Metallic

Crystal White Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 53 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 42

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 42

Volvo XC60 2019

Hình 54 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 43

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 43

Volvo XC60 2019

Hình 55 / 101
Bursting Blue Metallic

Bursting Blue Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 56 / 101
Denim Blue Metallic

Denim Blue Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 57 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 44

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 44

Volvo XC60 2019

Hình 58 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 45

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 45

Volvo XC60 2019

Hình 59 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 46

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 46

Volvo XC60 2019

Hình 60 / 101
Electric Silver Metallic

Electric Silver Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 61 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 47

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 47

Volvo XC60 2019

Hình 62 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 48

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 48

Volvo XC60 2019

Hình 63 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 49

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 49

Volvo XC60 2019

Hình 64 / 101
Fusion Red Metallic

Fusion Red Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 65 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 50

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 50

Volvo XC60 2019

Hình 66 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 51

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 51

Volvo XC60 2019

Hình 67 / 101
Ice White

Ice White

Volvo XC60 2019

Hình 68 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 52

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 52

Volvo XC60 2019

Hình 69 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 53

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 53

Volvo XC60 2019

Hình 70 / 101
Maple Brown Metallic

Maple Brown Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 71 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 54

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 54

Volvo XC60 2019

Hình 72 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 55

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 55

Volvo XC60 2019

Hình 73 / 101
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 74 / 101
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 75 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 56

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 56

Volvo XC60 2019

Hình 76 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 57

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 57

Volvo XC60 2019

Hình 77 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 58

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 58

Volvo XC60 2019

Hình 78 / 101
Passion Red

Passion Red

Volvo XC60 2019

Hình 79 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 59

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 59

Volvo XC60 2019

Hình 80 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 60

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 60

Volvo XC60 2019

Hình 81 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 61

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 61

Volvo XC60 2019

Hình 82 / 101
Pine Gray Metallic

Pine Gray Metallic

Volvo XC60 2019

Hình 83 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 62

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 62

Volvo XC60 2019

Hình 84 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 63

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 63

Volvo XC60 2019

Hình 85 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 64

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 64

Volvo XC60 2019

Hình 86 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 65

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 65

Volvo XC60 2019

Hình 87 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 66

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 66

Volvo XC60 2019

Hình 88 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 67

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 67

Volvo XC60 2019

Hình 89 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 68

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 68

Volvo XC60 2019

Hình 90 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 69

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 69

Volvo XC60 2019

Hình 91 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 70

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 70

Volvo XC60 2019

Hình 92 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 71

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 71

Volvo XC60 2019

Hình 93 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 72

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 72

Volvo XC60 2019

Hình 94 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 73

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 73

Volvo XC60 2019

Hình 95 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 74

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 74

Volvo XC60 2019

Hình 96 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 75

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 75

Volvo XC60 2019

Hình 97 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 76

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 76

Volvo XC60 2019

Hình 98 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 77

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 77

Volvo XC60 2019

Hình 99 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 78

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 78

Volvo XC60 2019

Hình 100 / 101
Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 79

Hình ảnh Volvo XC60 2019 hình 79

Volvo XC60 2019

Hình 101 / 101

Bài viết về Volvo XC60

Top 10 xe SUV gia đình tốt nhất 2021
Nhiều thương hiệu xe hơi tuyên bố họ tạo ra những chiếc SUV gia đình tốt nhất nhưng bây giờ chúng ta có thể đưa lập luận đó vào danh sách 10 xe ô tô...
Xe tốt nhất 16 thg 12, 2020
XC60 2021 hoàn thiện dòng sản phẩm hybrid thuần túy của Volvo
Volvo là một trong những nhà sản xuất năng nổ nhất khi nói đến điện khí hóa. Trở lại năm 2017, họ nói rằng tất cả các xe của họ sẽ có một số dạng...
Blog xe 10 thg 12, 2020
Top 7 chiếc SUV tuyệt vời mà bạn muốn sở hữu ngay lập tức
Rõ ràng là những chiếc SUV gần đây là một lựa chọn thiết thực hơn bất kỳ loại xe nào. SUV là viết tắt của Sports Utility Vehicle (SUV), và như thuật ngữ cho thấy,...
Blog xe 25 thg 6, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Volvo XC60

Lexus NX300
2 tỷ 510 triệu - 2 tỷ 560 triệu
BMW X3
2 tỷ 279 triệu - 2 tỷ 859 triệu
Mercedes-Benz GLC 300
2 tỷ 149 triệu - 2 tỷ 949 triệu
BMW X4
2 tỷ 799 triệu - 3 tỷ 079 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo XC60

Nên mua XC60 hay NX300 xe nào tốt hơn?
Giá XC60 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá NX300 bắt đầu từ 2 tỷ 560 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 1988 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo XC60 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo XC60 2020 tại thị trường Việt Nam có 11 màu gồm BLACK STONE, ICE WHITE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, FUSION RED, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo XC60 là dòng xe nào?
Volvo XC60 có 6 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc Crossover Phổ thông gồm: Lexus NX300, Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC 300, Land Rover Range Rover Evoque, BMW X4.

Xem thêm câu hỏi về Volvo XC60

Màu xe Volvo XC60

Volvo XC60 2020 Màu BLACK STONEVolvo XC60 2020 Màu ICE WHITEVolvo XC60 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo XC60 2020 Màu BRIGHT SILVER METALLICVolvo XC60 2020 Màu OSMIUM GREY
Màu BLACK STONE

Mua xe Volvo XC60 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo XC60 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo XC60?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC40
  1 tỷ 750
 • S60
  Đang cập nhật giá
 • V60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá