Hình ảnh Volvo XC90 2021

Volvo XC90 2020
8.4/10 điểm

Xem hình ảnh Volvo XC90 mới nhất. Xe XC90 có 118 hình ảnh ngoại thất, nội thất & ảnh 360. Ngoài ra, Volvo XC90 có sẵn 14 màu sắc khác nhau.

SAVILE GREY

SAVILE GREY

Volvo XC90 2020

Hình 1 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 1

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 1

Volvo XC90 2020

Hình 2 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 2

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 2

Volvo XC90 2020

Hình 3 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 3

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 3

Volvo XC90 2020

Hình 4 / 118
ICE WHITE

ICE WHITE

Volvo XC90 2020

Hình 5 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 4

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 4

Volvo XC90 2020

Hình 6 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 5

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 5

Volvo XC90 2020

Hình 7 / 118
CRYSTAL WHITE PEARL

CRYSTAL WHITE PEARL

Volvo XC90 2020

Hình 8 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 6

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 6

Volvo XC90 2020

Hình 9 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 7

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 7

Volvo XC90 2020

Hình 10 / 118
BRIGHT SILVER METALLIC

BRIGHT SILVER METALLIC

Volvo XC90 2020

Hình 11 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 8

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 8

Volvo XC90 2020

Hình 12 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 9

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 9

Volvo XC90 2020

Hình 13 / 118
OSMIUM GREY

OSMIUM GREY

Volvo XC90 2020

Hình 14 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 10

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 10

Volvo XC90 2020

Hình 15 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 11

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 11

Volvo XC90 2020

Hình 16 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 12

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 12

Volvo XC90 2020

Hình 17 / 118
ONYX BLACK

ONYX BLACK

Volvo XC90 2020

Hình 18 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 13

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 13

Volvo XC90 2020

Hình 19 / 118
BURSTING BLUE

BURSTING BLUE

Volvo XC90 2020

Hình 20 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 14

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 14

Volvo XC90 2020

Hình 21 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 15

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 15

Volvo XC90 2020

Hình 22 / 118
MAPLE BROWN

MAPLE BROWN

Volvo XC90 2020

Hình 23 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 16

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 16

Volvo XC90 2020

Hình 24 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 17

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 17

Volvo XC90 2020

Hình 25 / 118
DENIM BLUE

DENIM BLUE

Volvo XC90 2020

Hình 26 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 18

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 18

Volvo XC90 2020

Hình 27 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 19

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 19

Volvo XC90 2020

Hình 28 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 20

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 20

Volvo XC90 2020

Hình 29 / 118
PINE GREY

PINE GREY

Volvo XC90 2020

Hình 30 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 21

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 21

Volvo XC90 2020

Hình 31 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 22

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 22

Volvo XC90 2020

Hình 32 / 118
BIRCH LIGHT

BIRCH LIGHT

Volvo XC90 2020

Hình 33 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 23

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 23

Volvo XC90 2020

Hình 34 / 118
PEBBLE GREY

PEBBLE GREY

Volvo XC90 2020

Hình 35 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 24

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 24

Volvo XC90 2020

Hình 36 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 25

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 25

Volvo XC90 2020

Hình 37 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 26

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 26

Volvo XC90 2020

Hình 38 / 118
THUNDER GREY

THUNDER GREY

Volvo XC90 2020

Hình 39 / 118
LUMINOUS SAND

LUMINOUS SAND

Volvo XC90 2020

Hình 40 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 27

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 27

Volvo XC90 2020

Hình 41 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 28

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 28

Volvo XC90 2020

Hình 42 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 29

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 29

Volvo XC90 2020

Hình 43 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 30

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 30

Volvo XC90 2020

Hình 44 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 31

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 31

Volvo XC90 2020

Hình 45 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 32

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 32

Volvo XC90 2020

Hình 46 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 33

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 33

Volvo XC90 2020

Hình 47 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 34

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 34

Volvo XC90 2020

Hình 48 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 35

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 35

Volvo XC90 2020

Hình 49 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 36

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 36

Volvo XC90 2020

Hình 50 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 37

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 37

Volvo XC90 2020

Hình 51 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 38

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 38

Volvo XC90 2020

Hình 52 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 39

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 39

Volvo XC90 2020

Hình 53 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 40

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 40

Volvo XC90 2020

Hình 54 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 41

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 41

Volvo XC90 2020

Hình 55 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 42

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 42

Volvo XC90 2020

Hình 56 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 43

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 43

Volvo XC90 2020

Hình 57 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 44

Hình ảnh Volvo XC90 2020 hình 44

Volvo XC90 2020

Hình 58 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 45

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 45

Volvo XC90 2019

Hình 59 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 46

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 46

Volvo XC90 2019

Hình 60 / 118
Bright Silver Metallic

Bright Silver Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 61 / 118
Bursting Blue Metallic

Bursting Blue Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 62 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 47

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 47

Volvo XC90 2019

Hình 63 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 48

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 48

Volvo XC90 2019

Hình 64 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 49

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 49

Volvo XC90 2019

Hình 65 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 50

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 50

Volvo XC90 2019

Hình 66 / 118
Crystal White Metallic

Crystal White Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 67 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 51

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 51

Volvo XC90 2019

Hình 68 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 52

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 52

Volvo XC90 2019

Hình 69 / 118
Denim Blue Metallic

Denim Blue Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 70 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 53

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 53

Volvo XC90 2019

Hình 71 / 118
Electric Silver Metallic

Electric Silver Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 72 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 54

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 54

Volvo XC90 2019

Hình 73 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 55

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 55

Volvo XC90 2019

Hình 74 / 118
Ice White

Ice White

Volvo XC90 2019

Hình 75 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 56

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 56

Volvo XC90 2019

Hình 76 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 57

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 57

Volvo XC90 2019

Hình 77 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 58

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 58

Volvo XC90 2019

Hình 78 / 118
Luminous Sand Metallic

Luminous Sand Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 79 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 59

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 59

Volvo XC90 2019

Hình 80 / 118
Maple Brown Metallic

Maple Brown Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 81 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 60

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 60

Volvo XC90 2019

Hình 82 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 61

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 61

Volvo XC90 2019

Hình 83 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 62

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 62

Volvo XC90 2019

Hình 84 / 118
Onyx Black Metallic

Onyx Black Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 85 / 118
Osmium Gray Metallic

Osmium Gray Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 86 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 63

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 63

Volvo XC90 2019

Hình 87 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 64

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 64

Volvo XC90 2019

Hình 88 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 65

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 65

Volvo XC90 2019

Hình 89 / 118
Passion Red

Passion Red

Volvo XC90 2019

Hình 90 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 66

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 66

Volvo XC90 2019

Hình 91 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 67

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 67

Volvo XC90 2019

Hình 92 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 68

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 68

Volvo XC90 2019

Hình 93 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 69

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 69

Volvo XC90 2019

Hình 94 / 118
Pine Gray Metallic

Pine Gray Metallic

Volvo XC90 2019

Hình 95 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 70

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 70

Volvo XC90 2019

Hình 96 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 71

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 71

Volvo XC90 2019

Hình 97 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 72

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 72

Volvo XC90 2019

Hình 98 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 73

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 73

Volvo XC90 2019

Hình 99 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 74

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 74

Volvo XC90 2019

Hình 100 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 75

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 75

Volvo XC90 2019

Hình 101 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 76

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 76

Volvo XC90 2019

Hình 102 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 77

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 77

Volvo XC90 2019

Hình 103 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 78

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 78

Volvo XC90 2019

Hình 104 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 79

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 79

Volvo XC90 2019

Hình 105 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 80

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 80

Volvo XC90 2019

Hình 106 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 81

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 81

Volvo XC90 2019

Hình 107 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 82

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 82

Volvo XC90 2019

Hình 108 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 83

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 83

Volvo XC90 2019

Hình 109 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 84

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 84

Volvo XC90 2019

Hình 110 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 85

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 85

Volvo XC90 2019

Hình 111 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 86

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 86

Volvo XC90 2019

Hình 112 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 87

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 87

Volvo XC90 2019

Hình 113 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 88

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 88

Volvo XC90 2019

Hình 114 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 89

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 89

Volvo XC90 2019

Hình 115 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 90

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 90

Volvo XC90 2019

Hình 116 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 91

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 91

Volvo XC90 2019

Hình 117 / 118
Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 92

Hình ảnh Volvo XC90 2019 hình 92

Volvo XC90 2019

Hình 118 / 118

Bài viết về Volvo XC90

Volvo XC90 2022 được trang bị công nghệ LiDAR
Volvo cho biết hãng sẽ tiến hành lắp đặt công nghệ LiDAR xe tự lái trên các mẫu xe của mình bắt đầu từ năm 2022 để nâng cao tính năng tự lái. Theo đó,...
Blog xe 12 thg 5, 2020

Hình ảnh xe đối thủ Volvo XC90

BMW X7
6 tỷ 689 triệu - 7 tỷ 499 triệu
Volkswagen Touareg
3 tỷ 099 triệu - 3 tỷ 888 triệu

Những câu hỏi thường gặp về Volvo XC90

Nên mua XC90 hay GLS450 xe nào tốt hơn?
Giá XC90 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá GLS450 bắt đầu từ 4 tỷ 909 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo XC90 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo XC90 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm SAVILE GREY, ICE WHITE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, THUNDER GREY, LUMINOUS SAND, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo XC90 là dòng xe nào?
Volvo XC90 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz GLS450, BMW X7, Infiniti QX70, Lexus RX350L, Volkswagen Touareg.

Xem thêm câu hỏi về Volvo XC90

Màu xe Volvo XC90

Volvo XC90 2020 Màu SAVILE GREYVolvo XC90 2020 Màu ICE WHITEVolvo XC90 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo XC90 2020 Màu BRIGHT SILVER METALLICVolvo XC90 2020 Màu OSMIUM GREY
Màu SAVILE GREY

Mua xe Volvo XC90 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo XC90 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo XC90?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC40
  1 tỷ 750
 • XC60
  2 tỷ 150
 • V60
  Đang cập nhật giá
 • S60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá