Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2021

Volvo XC90 2020
8.4/10 điểm
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 1

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 1

Volvo XC90 2020

Hình 1 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 2

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 2

Volvo XC90 2020

Hình 2 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 3

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 3

Volvo XC90 2020

Hình 3 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 4

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 4

Volvo XC90 2020

Hình 4 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 5

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 5

Volvo XC90 2020

Hình 5 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 6

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 6

Volvo XC90 2020

Hình 6 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 7

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 7

Volvo XC90 2020

Hình 7 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 8

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 8

Volvo XC90 2020

Hình 8 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 9

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 9

Volvo XC90 2020

Hình 9 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 10

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 10

Volvo XC90 2020

Hình 10 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 11

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 11

Volvo XC90 2020

Hình 11 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 12

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 12

Volvo XC90 2020

Hình 12 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 13

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 13

Volvo XC90 2020

Hình 13 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 14

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 14

Volvo XC90 2020

Hình 14 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 15

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 15

Volvo XC90 2020

Hình 15 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 16

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 16

Volvo XC90 2020

Hình 16 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 17

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 17

Volvo XC90 2020

Hình 17 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 18

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 18

Volvo XC90 2020

Hình 18 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 19

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 19

Volvo XC90 2020

Hình 19 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 20

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 20

Volvo XC90 2020

Hình 20 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 21

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 21

Volvo XC90 2020

Hình 21 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 22

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 22

Volvo XC90 2020

Hình 22 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 23

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 23

Volvo XC90 2020

Hình 23 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 24

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 24

Volvo XC90 2020

Hình 24 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 25

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 25

Volvo XC90 2020

Hình 25 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 26

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2020 hình 26

Volvo XC90 2020

Hình 26 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 27

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 27

Volvo XC90 2019

Hình 27 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 28

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 28

Volvo XC90 2019

Hình 28 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 29

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 29

Volvo XC90 2019

Hình 29 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 30

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 30

Volvo XC90 2019

Hình 30 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 31

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 31

Volvo XC90 2019

Hình 31 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 32

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 32

Volvo XC90 2019

Hình 32 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 33

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 33

Volvo XC90 2019

Hình 33 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 34

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 34

Volvo XC90 2019

Hình 34 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 35

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 35

Volvo XC90 2019

Hình 35 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 36

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 36

Volvo XC90 2019

Hình 36 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 37

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 37

Volvo XC90 2019

Hình 37 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 38

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 38

Volvo XC90 2019

Hình 38 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 39

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 39

Volvo XC90 2019

Hình 39 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 40

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 40

Volvo XC90 2019

Hình 40 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 41

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 41

Volvo XC90 2019

Hình 41 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 42

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 42

Volvo XC90 2019

Hình 42 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 43

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 43

Volvo XC90 2019

Hình 43 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 44

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 44

Volvo XC90 2019

Hình 44 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 45

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 45

Volvo XC90 2019

Hình 45 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 46

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 46

Volvo XC90 2019

Hình 46 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 47

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 47

Volvo XC90 2019

Hình 47 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 48

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 48

Volvo XC90 2019

Hình 48 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 49

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 49

Volvo XC90 2019

Hình 49 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 50

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 50

Volvo XC90 2019

Hình 50 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 51

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 51

Volvo XC90 2019

Hình 51 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 52

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 52

Volvo XC90 2019

Hình 52 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 53

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 53

Volvo XC90 2019

Hình 53 / 54
Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 54

Hình ảnh ngoại thất Volvo XC90 2019 hình 54

Volvo XC90 2019

Hình 54 / 54

Bài viết về Volvo XC90

Volvo XC90 2022 được trang bị công nghệ LiDAR
Volvo cho biết hãng sẽ tiến hành lắp đặt công nghệ LiDAR xe tự lái trên các mẫu xe của mình bắt đầu từ năm 2022 để nâng cao tính năng tự lái. Theo đó,...
Blog xe 12 thg 5, 2020

Hình ảnh ngoại thất xe đối thủ Volvo XC90

Những câu hỏi thường gặp về Volvo XC90

Nên mua XC90 hay GLS450 xe nào tốt hơn?
Giá XC90 niêm yết bắt đầu từ tại showroom ở Việt Nam. Trong khi giá GLS450 bắt đầu từ 4 tỷ 909 triệu ở Việt Nam và đi kèm động cơ 2999 cc. So sánh hai dòng xe để xác định chiếc xe tốt nhất cho bạn.
Volvo XC90 2020 có bao nhiêu màu?
Xe Volvo XC90 2020 tại thị trường Việt Nam có 14 màu gồm SAVILE GREY, ICE WHITE, CRYSTAL WHITE PEARL, BRIGHT SILVER METALLIC, OSMIUM GREY, ONYX BLACK, BURSTING BLUE, MAPLE BROWN, DENIM BLUE, PINE GREY, BIRCH LIGHT, PEBBLE GREY, THUNDER GREY, LUMINOUS SAND, ... nhằm giúp bạn có thể lựa chọn theo nhu cầu yêu thích của mình.
Đối thủ của Volvo XC90 là dòng xe nào?
Volvo XC90 có 5 đối thủ cạnh tranh cùng phân khúc SUV Hạng sang cỡ lớn gồm: Mercedes-Benz GLS450, BMW X7, Infiniti QX70, Lexus RX350L, Volkswagen Touareg.

Xem thêm câu hỏi về Volvo XC90

Màu xe Volvo XC90

Volvo XC90 2020 Màu SAVILE GREYVolvo XC90 2020 Màu ICE WHITEVolvo XC90 2020 Màu CRYSTAL WHITE PEARLVolvo XC90 2020 Màu BRIGHT SILVER METALLICVolvo XC90 2020 Màu OSMIUM GREY
Màu SAVILE GREY

Mua xe Volvo XC90 mới trực tuyến

Đặt trước với giá 50.000.000 đ
 • Chọn xe & màu sắc
 • Đặt mua xe trực truyến
 • Hoàn lại tiền nếu bạn không mua

Cần vay mua xe Volvo XC90 trả góp?

So sánh tỷ lệ khoản vay và đăng ký trực tuyến trên Xeoto.com.vn, đồng thời nhận các đề nghị cho vay trong vòng 48 giờ.

Cần mua bảo hiểm xe Volvo XC90?

So sánh tỷ lệ bảo hiểm và mua trực tiếp trực tuyến với Xeoto.com.vn

Tiện ích cho người mua xe

Một số công cụ được khuyến nghị của chúng tôi để giúp bạn đưa ra quyết định mua xe đúng.

Xu hướng ô tô Volvo

Nổi bật
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC40
  1 tỷ 750
 • XC60
  2 tỷ 150
 • V60
  Đang cập nhật giá
 • S60
  Đang cập nhật giá
Sắp ra mắt
 • S90
  2 tỷ 150 - 2 tỷ 368
 • XC60
  2 tỷ 150
 • XC90
  3 tỷ 399 - 6 tỷ 490
 • V90
  3 tỷ 090
 • V60
  Đang cập nhật giá